Aktuality

KOLOKVIUM DIPLOMOVÝCH PRÁC 2024

30. januára 2024 (utorok) sa konalo každoročné podujatie pripravené pre študentov Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave – Kolokvium diplomových prác.

Diplomanti aj tento rok prezentovali projekty svojich rozpísaných diplomových prác – spracovanú teoretickú časť s náčrtom výskumu v empirickej časti a cieľom, ktorý by svojim výskumom chceli dosiahnuť.

Prítomní pedagógovia katedry poskytli študentom cenné rady a usmernenia, ako sa vo svojom výskume ďalej uberať, prípadne poradili s doplnením odbornej literatúry. Kolokvium diplomových prác slúži diplomantom ako príprava na úspešné obhájenie ich záverečných prác na štátnych skúškach. V posledných rokoch sú súčasťou publika aj končiaci študenti bakalárskeho štúdia, ktorí majú takto možnosť „odpozerať“ od starších spolužiakov formu záverečných prác a samotné prezentovanie pred komisiou.

Prezentácie diplomových prác sa uskutočnili v dvoch súbežne prebiehajúcich sekciách – LingvistikaLiteratúra spolu s odborným jazykom. Dovedna bolo odprezentovaných 21 diplomových prác.

Kolokvium diplomových prác AK 2023/2024

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave organizuje každoročne dôležité podujatie – Kolokvium diplomových prác študentov KAA FF UCM. Končiaci študenti magisterského stupňa štúdia (2. ročník) prezentujú projekty svojich diplomových prác (rozpracované práce) pred komisiou, ktorá sa skladá z vyučujúcich KAA (prípadne ďalších pozvaných hostí) a pred spolužiakmi 2. ročníka Mgr, ale i nižšieho ročníka (3. ročník Bc).

Pokyny k prezentácii diplomových prác:

časový rozsah prezentácie je maximálne 10 minút – študent odprezentuje projekt diplomovej práce a následne sa koná diskusia medzi prezentujúcim a členmi komisie v trvaní cca 5 minút. Prezentáciu si pripravte v power pointe. 

Obsah prezentácie:

- názov diplomovej práce, Vaše meno a meno školiteľa

- stručná osnova/členenie práce

- ciele, otázky či hypotézy

- metodológia výskumu, postup pri spracovaní a dosiahnutí cieľov 

- hlavné myšlienky, termíny alebo teoretický základ ( v závislosti od typu a zamerania práce)

- výsledky, zistenia a prínos výsledkov vašej práce v praxi, možnosti ďalšieho využitia výsledkov

-zoznam použitej literatúry

Prezentáciu si prineste na USB kľúči. Samozrejme, že v praktickej časti uvádzate len čiastkové výstupy, ktoré ste stihli do dňa konania Kolokvia DP spracovať.

Dress code: formálne oblečenie 

Organizačné pokyny:

Dátum konania podujatia: 30. január 2024 (utorok) – počas skúšobného obdobia

Čas: od 9:00 – 13:20

1.sekcia – lingvistika

2.sekcia – literatúra a kultúra a odborný jazyk 

Obe sekcie budú prebiehať súbežne.

Miesto konania akcie: hlavná budova UCM, Nám, J. Herdu 2

miestnosť H0.3 – lingvistická sekcia

miestnosť H0.2 – literatúra a kultúra a odborný jazyk 

Harmonogram:

Lingvistika

Literatúra a kultúraA new edited book by PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD., PhDr. Gabriela Siantová, PhD. & PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD.


CÍBIKOVÁ, I. et. al.: 2023. English Slovak & Slovak English STEM Dictionary

The bilingual English Slovak STEM dictionary/vocabulary is intended to serve as an introductory terminology for educators, Slovak/Czech students, and specialists, it is a practical terminographical product focused on the teacher training, specialists training and students’ terminology learning, and on the translation of specialised texts. 

The entries are ordered alphabetically. It is an open vocabulary, terminology dictionary and that is why the educators and students can add any term from STEM subject fields: science, technology, engineering, biochemistry, biotechnology etc. continually. Each entry contains an equivalent, a definition, context, and sources and the terms are exclusively excerpted from specialised texts, textbooks, and scientific papers during the comparative terminology work.


STEM in general relates to education concept, to curricular reform, it is an approach to learning, and from our point of view it is the educational development that integrates the special subject fields and foreign language education. 


By the end of both related publications and presented terminology usage in learning and teaching, educators and students should be able to recognise and use domain terminology, manage the linguistic and terminology information, verify the knowledge and information, excerpt the equivalents from parallel texts, manage the pre-translation process and translation process, and use accurate terminology equivalents in specialised communication and specialised translation. And finally, students should be able to transfer the knowledge or information to the specialised communication and professional life.  

A new edited book by PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. & PhDr. Božena Petrášová, PhD.


CÍBIKOVÁ, I. et.al: 2023. SPECIALISED COMMUNICATION AND TERMINOLOGY LITERACY (IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION), Verbum : Praha


The textbook SPECIALISED COMMUNICATION AND TERMINOLOGICAL LITERACY in foreign language education is manual of instruction in the field of education, specialised communication, terminology, predominantly in universities and upper secondary vocational education. The textbook is an output of KEGA project No: 006UCM-4/2021-2023 and is closely related to the second output ENGLISH SLOVAK & SLOVAK ENGLISH STEM DICTIONARY/VOCABULARY produced according to the demands of educational institutions and curriculum reform. The procedural step by step educational and terminology procedures of this publication is the key methodology for science educators in foreign language education. The bilingual English Slovak STEM dictionary/vocabulary is intended to serve as an introductory terminology for educators, Slovak/Czech students, and specialists, it is a practical terminographical product focused on the teacher training, specialists training and students’ terminology learning, and on the translation of specialised texts. 


The authors answer the questions of what makes science the science, what are the problems of teaching terminology and science and what is the availability of special English/Slovak dictionaries on the Slovak market. Unfortunately, teaching terminology in universities and secondary vocational schools is missing, and what is more, there is the absence of bilingual conceptual oriented terminology products (glossaries, dictionaries, taxonomies, ontologies, nomenclatures) with definitions and context in the Slovak republic and the educators and students do not use dictionaries in educational process. The instructional textbook deals with the special language and specialised communication, focuses on the importance of terminology and terminology work. The authors define STEM concept, CLIL method, scientific and terminological literacy and point out the breaking of rules in the case of terminology culture by individuals or community of specialists. There is a strong lack of systematic care and intervention for national terminology in Slovakia. The survey revealed huge amount of unprofessionally formed new terms and massive borrowing from English. The huge risk is the subsequent use of inconsistent terminology in practice which is very difficult to eradicate and reflect the level of terminology culture. Every national terminology is a bearer of cultural, linguistic, and conceptual values and during the translation and looking for an adequate equivalent across languages there is the contact mixing. It is also necessary to keep in mind the different term formation across languages, diversity of conceptual systems, their relationships, variability of terms, consistency of terminology, historical traditions, preference for native language, the importance of teamwork of terminologists and specialists and ability of compromise.  

ANNOUNCEMENT:
APPLICATIONS OPEN for ERASMUS+ Mobility for Students and Staff in the Academic Year 2024/2025.
The Faculty of Arts at the University of St. Cyril and Methodius in Trnava is inviting applications from students and staff for Erasmus+ mobility in the academic year 2024/2025.
All individuals interested in international mobility must participate in a transparent selection process scheduled to take place at the Department of British and American Studies at UCM in Trnava on January 22, 2024.
APPLICATION DEADLINE: JANUARY 15, 2024.
For additional details, please contact Dr. Jana Luprichová at email: jana.luprichova(zav.)ucm.sk.
Dňa 24. novembra 2023 organizovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad so sídlom v Luxemburgu významné podujatie, ktorého sa na základe osobného pozvania zúčastnila dr. Božena Petrášová so svojimi študentkami z katedry anglistiky a amerikanistiky Barborou Oravcovou, Ninou Múdrou, Katarínou Kosturákovou aPaulínou Szentkeresztyovou. Išlo o virtuálnu interaktívnu návštevu DGT (Directorate-General for Translation) spojenú s workshopom, ktorých sa mohli zúčastniť iba vybraní reprezentanti každej z krajín Európskej Únie. Prítomní hostia z radov zástupcov európskych univerzít sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií nielen o Európskej komisii, systéme jej fungovania, práce prekladateľov, jazykových technológiách, ale aj o možnostiach študijných pobytov, stáží a o perspektívach pracovných príležitostí pre inštitúcie Európskej Únie. Naše študentky sa veľmi aktívne zapájali do diskusií v medzinárodnom pléne a neskôr aj v tzv. break-out rooms, ktoré viedli skúsení prekladatelia pracujúci pre Európsku komisiu v materinských jazykoch jednotlivých účastníkov. Podujatie bolo nepochybne výnimočnou príležitosťou, ako pozitívne zviditeľniť našu univerzitu v celoeurópskom priestore. 

Klub moderních filologů - Preklady textov z obdobia 19. st. z oblasti slovenskej histórie a výtvarného umenia.

PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD.reprezentovala Filozofickú fakultu UCM na Ostravskej Univerzite. Na pozvanie Klubu moderních filologů predniesla 8. 11. 2023 prednášku na tému Term formation tendencies in mathematical terminology. A corpus-based study. Na pozvanie Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty prednášku: Preklady textov z obdobia 19. st. z oblasti slovenskej histórie a výtvarného umenia. Po prednáškach nasledovala diskusia so študentmi a akademickou obcou.

Týždeň vedy a techniky - Prepojenie teórie s praxou

PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD. 7. 11. 2023 oboznámila študentov a kolegov so skúsenosťami prekladu kunsthistorického diela z obdobia 19. storočia slovenských dejín. Išlo o sprostredkovanie stratégií prekladu jedinečných udalostí slovenskej histórie a doby meruôsmych rokov v kunsthistorickom diele: P. M. Bohúň - maliar vľúdneho štetca, poohliadnutie za dobou, životom a dielom najvýznamnejšieho slovenského výtvarného umelca štúrovskej vlasteneckej generácie.

Divadelné predstavenie Búrlivé výšiny

V piatok, 3. novembra 2023, sa študenti našej katedry spolu so svojou vyučujúcou dr. Boženou Petrášovou zúčastnili na divadelnom predstavení Búrlivé výšiny naštudovanom na motívy románu EmilyBrontë Wuthering Heights. Príbeh mystickej lásky medzi Catherine a Heathcliffom, ktorý už iste oslovil niekoľko generácií, naštudovali členovia Divadla Jána Palárika v Trnave. Atmosféra, ktorú dokázali režisér a scénograf spolu s bravúrnymi výkonmi hercov vytvoriť, diváka doslova pohltí. Návštevu spomínaného divadelného predstavenia môžeme všetkým milovníkom kultúry naozaj vrelo odporučiť.

A new monograph by dr. Ivana Pondelíková - Blended Education for University of 21st Century


Blended/hybrid learning represents an emerging educational approach that integrates traditional classroom instruction with online learning. The growing popularity of blended learning can be attributed to its ability to synergize the strengths of both in-person and digital educational approaches, offering students the flexibility to choose the learning mode that aligns with their preferences and needs. The current Generation Z cohort has their own expectations and visions of the role of education in their life asking the schools to interlink their studies to real professional life using digital devices. It is necessary to adapt to this generation and make students involved in the creation of the content of their education, while teachers remain in the positions of tutors or coaches. Regarding the relationship of Zers to technology, it is necessary to focus on innovative teaching methods and resources that we can use not only in the online world. However, at the same time, it is crucial to pay attention to the quality of the content, because it is not only important how, but also what students learn. The presented monograph introduces the results of the original research realized in four Slovak universities. The research sample consists of 160 students (undergraduates or graduates). The focus was put on implementing a hybrid form of the educational process as a trend in 21st century school. The research showed that more than 70% of respondents consider the hybrid form of education as a suitable one and a direction that 21st century education will take.


More information about the monograph can be found here.


The Story of Tea

On Monday, November 6th, dr. Pondelíková and Mgr. Majdáková prepared a workshop titled The Story of Tea as a part of the Week of Science and Technology. Attendees delved into the history of tea, learned about tea varieties, and honed their ability to identify different types of tea by taste. The workshop's highlight was a quiz that was greatly enjoyed by all participants.

Writing Texts Workshop with ChatGPT 

As part of the Week of Science and Technology, dr. Luprichová and dr. Pondelíková organized a Writing Texts Workshop with ChatGPT on Monday, November 6th. During the workshop, third-year students were taught how to use ChatGPT effectively. Their assignment involved the selection of a particular topic and the creation of a brief and focused article about it. Students were required to consult multiple sources to verify the accuracy and relevance of the information provided by AI. Utilizing ChatGPT, they crafted sophisticated and well-informed pieces of text.

Interdisciplinárna doktorandská konferencia Loquere V.
Milé študentky a študenti,
v mene organizačného výboru z Katedier etnológie a mimoeurópskych štúdií, filozofie a aplikovanej filozofie, germanistiky, psychológie a rusistiky, Vás pozývame na piaty ročník interdisciplinárnej doktorandskej konferencie Loquere. 
Zúčastniť sa môžu študenti doktorandského a magisterského štúdia.

Informácia z konferencie Technológie, umelá inteligencia a budúcnosť prekladu

Na základe pozvania od doc. Jozefa Štefánika, vedúceho Odboru slovenského jazyka na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre preklad v Luxemburgu, sa doc. Ada Böhmerová, dr. Božena Petrášová z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM a zástupca študentov Tomáš Novota zúčastnili na 19. ročníku konferencie Slovenskej terminologickej siete (STS), ktorú doc. Štefánik spoluzakladal a dlhoročne vedie. Ide o špičkové terminologické fórum poriadané profesionálnymi slovenskými prekladateľmi z európskych inštitúcií. Terminológom, prekladateľom, lingvistom, ako aj zástupcom Jazykovedného ústavu SAV, akademických inštitúcií či ministerstiev poskytuje možnosť zdieľať najnovšie informácie a trendy z oblasti prekladu, terminológie a možností zapojenia umelej inteligencie do práce s textom.

Tohoročná konferencia s názvom Technológie, umelá inteligencia a budúcnosť prekladu sa konala dňa 26. 10. 2023 v Bratislave. Odznelo na nej sedem veľmi zaujímavých a podnetných prednášok. V rámci nich s úvodnou prezentáciou na tému Generatívna umelá inteligencia a veľké jazykové modely vystúpil Daniel Kluvanec z Generálneho riaditeľstva pre preklad. Na oblasť vedecko-technickej terminológie bol zameraný príspevok Eduarda Kočiho zo Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, ktorý sa venoval aktuálnemu vývoju astronomickej terminológie v nadväznosti na najnovšie vedecké objavy. Na možnosti a potreby využívania medzinárodnej európskej terminologickej databázy IATE, s ktorou sa v rámci štúdia oboznamujú aj poslucháči anglistiky na UCM, bola zameraná prezentácia Barbory Tricoire z Generálneho riaditeľstva pre preklad. Veľmi špecifický príspevok na tému Neurónové siete a tvorba poézie predniesla literárna vedkyňa a poetka Zuzana Husárová, niekdajšia absolventka UCM, ktorá v súčasnosti pôsobí ako pedagogička na VŠVU. Z priebehu konferencie, vrátane diskusných príspevkov, bude poskytnutý videozáznam.

Po bloku prednášok sa konal jazykovo-terminologický workshop, na ktorom sa zúčastnila aj doc. Böhmerová. Zvažovala sa na ňom slovenská ekvivalentácia najnovších anglických termínov, s ktorými sa v textoch pri svojej práci v európskych inštitúciách prekladatelia a ich spolupracovníci stretávajú. Paralelne prebiehalo stretnutie zástupcov slovenských prekladateľských služieb inštitúcií EÚ so zástupcami terminologických komisií pôsobiacich v ústredných orgánoch štátnej správy.

Konferencia na mimoriadne aktuálnu a zaujímavú tému poskytla mnohé podnety nielen v oblasti terminológie a nových trendov využívania elektronickej technológie pri preklade a práci s textom, ale aj z hľadiska možností ich uplatnenia pri vzdelávaní budúcich prekladateľov, tlmočníkov či učiteľov. Viacerí účastníci konferencie pritom už dávnejšie spolupracujú so Slovenskou terminologickou sieťou. Dlhoročnou členkou jej riadiaceho výboru bola aj doc. Böhmerová, ktorá v súvislosti s databázou IATE viedla dva rozsiahle terminologické projekty. K odbornému prínosu konferencie výrazne prispela tiež skutočnosť, že najmä vďaka jej vedeniu a organizátorom už tradične prebiehala vo veľmi príjemnej, priateľskej a kolegiálnej atmosfére. So záujmom budeme sledovať, pre akú tému sa usporiadatelia rozhodnú pre najbližšiu už jubilejnú 20. konferenciu Slovenskej terminologickej siete.

Congratulations to dr. Janka Luprichová on the publication of her new textbook Embracing the Power of CLIL. This textbook delves into the theory, application, and potential of CLIL as an innovative educational methodology gaining prominence in classrooms worldwide. In the current era of globalization, the significance of multilingualism and a profound grasp of various disciplines continues to grow. CLIL is an integrative educational model, intertwining language acquisition with subject-specific content, fostering a symbiotic relationship. This approach empowers students to develop expertise and competence in specific domains while enhancing their ability to communicate effectively in a secondary or foreign language. Embracing the Power of CLIL is a comprehensive resource for educators, pre-service teachers, and language enthusiasts who seek a deeper understanding of CLIL and aspire to implement it effectively in their classrooms.

Týždeň vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 (TVT 2023) sa začne v pondelok 6. novembra a potrvá do 12. novembra 2023.

Cieľom TVT je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, ich významu a spopularizovať ich v rámci celej spoločnosti. Podujatia realizované v rámci TVT sú určené laickej aj odbornej verejnosti.

Do TVT 2023 sa zapojí aj Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FF UCM).
Program TVT FF UCM nájdete TU

Dve členky Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM medzi „highlighted speakers“ prestížnej medzinárodnej konferencie.

V dňoch 15. - 17. septembra 2023 sa v Prahe uskutočnil 7. ročník prestížnej medzinárodnej konferencie ICR „Research in Education“, ktorá mala za cieľ spojiť akademickú obec, výskumníkov a vedcov, aby si vymenili informácie a zdieľali skúsenosti a výsledky výskumu o všetkých aspektoch špecializovaných a interdisciplinárnych oblastí. Konferencia poskytla príležitosť na vytváranie sietí, zdieľanie nápadov a prezentáciu výskumu celosvetovej komunite učiteľov a výskumníkov. Podporila diskusiu o najnovších inováciách, trendoch a praktických problémoch a výzvach, ktorým čelia v týchto oblastiach. Dve členky Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave - PaedDr. Jana Luprichová, PhD. a PhDr. Božena Petrášová, PhD. - boli zaradené medzi „highlighted speakers – významných prezentujúcich“ konferencie.

https://www.icreconf.org/conference-speakers/

 

Rozdelenie študentov do skupín na AR 2023/24

Individuálne presuny v rámci skupín je treba riešiť s konkrétnym vyučujúcim daného predmetu.

ČESŤ PAMIATKE!
prof. PhDr. Richard Repka, CSc.

Dňa 23. júla 2023 nás vo veku nedožitých 82 rokov navždy opustil skvelý človek, lingvista, akademik, vedecký a pedagogický pracovník uznávaný nielen v kontexte domáceho, ale aj zahraničného cudzojazyčného vzdelávania, ktorý bol jedným z pilierov anglistiky na Slovensku.

Konferencia: Mentoring v pedagogickej teórii a praxi: Stratégie-Inovácie-Aplikácie v Piešťanoch

Dňa 20. júna 2023 sa PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. a PhDr. Božena Petrášová, PhD. zúčastnili, na pozvanie hlavnej koordinátorky projektu MENTRA 2020-2023, Mentor Training, Co-funded by the Erasmus+ Programme, záverečnej konferencie pod názvom: Mentoring v pedagogickej teórii a praxi: Stratégie-Inovácie-Aplikácie v Piešťanoch, na ktorej získali cenné informácie a poznatky z pedagogického výskumu a odborovej didaktiky z piatich zúčastnených krajín.
Erasmus+ mobilita kolegýň z KAA v Madeire, Portugalsko

V dňoch 28.4.2023 až 5.5.2023 sa PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD., PhDr. Božena Petrášová, PhD. A PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD. zúčastnili zahraničnej pracovnej  cesty, ktorá sa uskutočnila v rámci výmenného programu Erasmus+ teaching mobility. Viac informácií a foto galériu nájdete tu

V dňoch 5.6. – 9.6.2023 sa PhDr. Gabriela Siantová, PhD. ako členka projektového tímu v rámci projektu BIN SGS022021002: “University Enhancing the Smart Active Aging (UESAA)“ zúčastnila pracovnej zahraničnej cesty na Kristiania University College v Nórskom hlavnom meste Oslo.

Členovia projektového tímu z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici rokovali so zástupcami výskumných tímov a vedenia z Kristiania University College Oslo.

Pracovné stretnutie prinieslo plodné výsledky, ktorými je okrem dohody na spoločnej vedeckej publikácii a budúcom projekte aj podpísanie dohody o výmenných pobytoch študentov a zamestnancov v rámci programu Erasmus+.

Viac fotografií nájdete na našom facebooku.

 

PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD. sa na pozvanie Ústavu pro jazyk český Akadémie vied České republiky, v.v.i. zúčastnila v dňoch 30. 3. a 31. 3. 2023 medzinárodnej vedeckej konferencie Synsémantické slovné druhy v slovanských jazykoch. Predniesla príspevok na tému Vybrané slovenské datívne predložky v konfrontácii s angličtinou, kde poukázala na stratégie a postupy skúmania dvoch typologicky odlišných jazykov na základe bohatých skúseností vo výskume predložiek.

Prednáška PhDr. Zapletalovej, PhD. z Ostravskej university 

V stredu 19. 04.2023 o 10:15 sa na UCM v miestnosti S0.1 bude konať prednáška PhDr. Gabriely Zapletalovej, PhD. z Ostravskej univerzity. Je zameraná na aktuálnu tému digitalizácie zdravotníctva a jej odraz v médiách. Účasť záujemcov je vítaná. Anotáciu prednášky v anglickom jazyku si môžete prečítať tu.

Polish colleagues gave lectures to students about American identity and motivation as a key factor for studying

On Monday and Tuesday (March 27-28, 2023), we had the opportunity to welcome our colleagues from Poland, who joined the teaching Erasmus+ mobility and visited our department. dr. Maciej Laskowski and dr. Artur Urbaniak from the University of Pila gave a lecture to our 1st and 2nd-year bachelor's students. The students appreciated the interesting information, which contributed to the improvement of their knowledge. The lectures on American Identity by dr. Laskowski and Methodology of Teaching with a Focus on Motivation by dr. Urbaniak were inspirational not only for students. We look forward to further cooperation. Photos are available on Facebook.

 

Týždeň slovenských knižníc 6.3. – 12.3.2023

V rámci Týždňa slovenských knižníc 6.3. až 12.3.2023 PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UCM v Trnave zorganizovali pre študentov katedry informačný workshop, na ktorom bola predstavená knižnica, jej fondy, služby a elektronické databázy knižnice i Centra vedecko-technických informácií. Každý študent mal možnosť si vyhľadať kvalitné zdroje pre svoju záverečnú prácu. 

Medzinárodná vedecká konferencia o výskumnej etike a vedeckej integrite

V Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v Bratislave sa dňa 07.02.2023 konala mimoriadne zaujímavá, aktuálna a podnetná Medzinárodná vedecká konferencia o výskumnej etike a vedeckej integrite, na ktorej sa zúčastnila doc. Adela Böhmerová. Videozáznam priebehu konferencie, a v rámci neho prezentácia aktuálnych výsledkov výskumu v tejto oblasti, ktoré usporiadateľ konferencie zaslal účastníkom, je k dispozícii aj širšiemu okruhu záujemcov na linku: https://video.nti.sk/live?242732DMQ0YQXH21.

Ako to dokumentuje videozáznam, na konferencii odzneli príspevky významných expertov na nasledujúce témy:

 • Umelá inteligencia a akademická výskumná integrita
 • Čo hovoria retrakcie o etike vedeckého publikovania
 • BRIDGE (spájanie akademickej, výskumnej, podnikateľskej a spoločenskej integrity)
 • iCOP (International Contract Cheating Project)
 • PAPERMILLS alebo predávame autorstvo
 • Portál ENAI podpora obetí nepoctivého konania
 • Kde sa nachádzame s implementáciou deklarácie
 • Modely fungujúcich systémov eticko-integritného správania na VŠ a SAV v SR

Na konferencii bola tiež poskytnutá publikácia CVTI nazvaná Sprievodca svetom vedeckého publikovania - Učebný text pre kurz Publikačný poradca (2019), ktorá je dostupná na linku: https://zenodo.org/record/3236329. Sú v nej spracované pre našu vedeckú aj pedagogickú prácu veľmi podnetné témy zamerané na problematiku najnovšieho vývoja a aktuálnych trendov vedeckej komunikácie, na recenzné konanie, právne a etické aspekty vedeckého publikovania, otvorené publikovanie, hodnotenie vedy a výskumu, e-vedu a viditeľnosť výskumu, ako aj mnohé ďalšie oblasti.

V súlade s etickými kritériami UCM sa materiály z konferencie môžu stať príspevkom k ďalšiemu prehlbovaniu dodržiavania najvyšších etických štandardov vo všetkých jej

aktivitách v akademickom, pedagogickom a umeleckom pôsobení. Prezentované výskumy významných expertov skúmajúcich súčasnú dynamiku vývoja v tejto oblasti poskytujú podnety na efektívne postoje a riešenia súvisiacej aktuálnej problematiky aj v našom akademickom prostredí.

 

Milí študenti,

týmto Vás ešte raz srdečne pozývam na katedrové kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), ktoré sa uskutoční dňa 29. marca 2023 o 9.00h v priestoroch UCM v Trnave (miesto upresním podľa záujmu).

ŠVOČ je vynikajúcou príležitosťou, aby ste si overili svoje prezentačné schopnosti, ktoré sú veľmi dôležité pri obhajobe záverečných prác.

Najlepší študent/študentka bude odmenený/-á zaujímavou finančnou výhrou 100 eur a ďalší dvaja odmenení vecnými darmi!

Všetky dôležité informácie a pokyny nájdete tu.

Termíny:

08.03.2023 – predĺžený termín odovzdania prihlášok

17.03.2023 – odovzdanie prác

24.03.2023 – odovzdanie posudkov

29.03.2023 – katedrové kolo ŠVOČ

Teším sa na Vás a na Vaše práce!

V prípade nejasností a ďalších otázok kontaktujte koordinátorku ŠVOČ doc. PhDr. Katarínu Welnitzovú, PhD..

 

21 February 2023 - International Mother Language Day at the Department of British and American Studies

Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, lingvistky Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM (PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD., PhDr. Božena Petrášová, PhD. a PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD.), pripravili odbornú prednášku a lingvistickú tvorivú dielňu pre študentov anglistiky. Témou roka 2023 je Viacjazyčné vzdelávanie a aktuálna nevyhnutnosť jeho transformácie, ktorú lingvistky riešia aj v projekte KEGA s názvom Odborná komunikácia a terminologická gramotnosť v cudzojazyčnom vzdelávaní v strednom odbornom školstve. V odbornej prednáške o jazykovej a terminologickej gramotnosti a kultúre s ukážkamijazykovej nekultúry v praxi, ako aj používaní korpusov (SNK, BNC), a databázy IATE, lingvistky katedry vychádzali z dlhoročnej vedeckej a expertíznej činnosti, ktorá pokračovala v aplikačnej praktickej lingvistickej tvorivej dielni. Víťazmi v určovaní slovenských termínov na masívne preberanie výpožičiek z angličtiny boli študenti druhého ročníka anglického jazyka v odbornej komunikácii. Výhercomblahoželáme.

Lingvistky oboznámili študentov so svojou vedeckou a expertíznou činnosťou, v ktorej sa zaoberajú materinským jazykom, v komparatívnej lingvistike, vypracovaním správ a expertíznych posudkov pre štátne inštitúcie, kde je potrebné posúdiť kvalitu jazykového prejavu. Dr. Ingrid Cíbiková je členkou Ústrednej jazykovej rady pri Ministerstve kultúry SR, a predsedníčkou TK 46 Terminológia a dokumentácia, Dr. Marianna Hudcovičová je členkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV, a Dr. Božena Petrášová je členkou Akustickej spoločnosti pri SAV.

 

Vážení študenti, 

dňa 29. 3. 2023 o 9:00 hod sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky uskutoční katedrové kolo ŠVOČ. Miestnosť konania podujatia bude včas upresnená. Viac informácií nájdete tu

Nová kulturologicko-historická publikácia Civilizácia - Dejiny sveta v 1 000 predmetoch

Koncom roka 2022 vo vydavateľstve Ikar vyšiel slovenský preklad výpravnej publikácie Civilizácia Dejiny sveta v 1 000 predmetoch (rozsah 4000 strán, ISBN 978-80551-8575-0). Jej prekladateľkami sú Ada Böhmerová z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCMAnna Rácová z Ústavu orientalistiky SAV. Anglický originál publikovaný vo vydavateľstve Dorling Kindersley v Londýne je dielom širokého autorského kolektívu a odborných konzultantov.

Ide o výnimočné dielo, v ktorom vysoko odborné texty viazané na jednotlivé geografické, historické a tematické oblasti a časové úseky sú sprevádzané unikátnymi fotografickými vyobrazeniami predmetov a artefaktov dokumentujúcich a ilustrujúcich vývoj ľudstva. Publikácia sa člení na 6 častí, teda rané spoločenstvá do r 700 pred n. l., staroveké civilizácie, obdobie stredovekého obchodovania a impéria, osvietenstvo a imperializmus, časť o priemysle a nezávislosti, a publikáciu uzatvára obdobie od r. 1900 po súčasnosť nazvané Zmenšujúci sa svet. Takéto prehľadné delenie umožní čitateľovi ľahkú orientáciu v texte aj v prezentovaných úsekoch dejín.

Jednotlivé časti zahŕňajú o. i. kapitoly o záhadách induskej civilizácie, o egejských palácových spoločenstvách, o tajomných Nazcoch a Močikoch, o vikingských obchodníkoch a dobyvateľoch, o dračom tróne imperiálnej Číny, o umení a vede v renesančnej Európe, o koloniálnej Amerike, o ríši Sikhov či o osadníkoch v Austrálii a na Novom Zélande, ako aj o vývoji dopravných prostriedkov, o cestách do kozmu aleboo objektoch tvoriacich súčasť nedávneho či súčasného životného štýlu.

Ako sa uvádza v edičnej informácii vydavateľstva Ikar, „dejiny sveta nemusia byť len o rokoch a zozname udalostí. Ich súčasťou je všetko, čo človek vytvorí a čo po ňom na svete zostane. Od počiatku ľudských dejín nás definuje talent na výrobu vecí, od základných predmetov dennej potreby, ako sú misky a ručné sekery, až po vynálezy špičkových technológií. Tieto predmety vypovedajú o tom, čomu naši predkovia verili a čo si vážili, o vývoji ľudského myslenia, aj o zručnostiach, ktoré sme časom nadobudli“.

Tieto predmety zároveň vypovedajú o stupni remeselných zručnostía o umeleckom cítení ich pôvodcov. Súčasťou ilustračnej dokumentácie sú predmety, ktoré si naši predkovia cenili, medzi ktoré patrili šperky, aké nosili Mezopotámci, či cenné rituálne nádoby, aké používala dynastia Šang. Okrem samotnej názornosti nám umožnia nahliadnuť do špecifickej identity jednotlivých kultúr. Prehľadné delenie textu na obdobia od roku 20 000 pred n. l. až po súčasnosť čitateľovi pomôže ľahko sa orientovať a priradiť zobrazené predmety k jednotlivým obdobiam vo vývoji civilizácie. Publikácia podáva spoľahlivý, pútavý a atraktívny prierez dejinnej cesty ľudstva od pravekých čias po súčasný pokrok civilizácie.

Kniha s takýmto obsahom, teda nielen s množstvom historickej a kulturologickej terminológie z rozmanitých období a oblastí dejín sveta, alenajmä s nespočetnými historickými predmetmi od nástrojov, nádob, dobových zbraní, dekorácií, ale aj novších obchodovaných predmetov, písomností, obradných či vojenských odevov či ich súčastí, alebo novodobých technických vymožeností, kládla nebývalé nároky na prekladateľské zručnosti a profesionalitu. Zostáva už len dúfať, že výsledok môže potešiť odbornú verejnosť, môže poslúžiť ako vzdelávací materiál pre študentov histórie a kultúry, a poskytne pútavé čítanie a osvetu aj širšej verejnosti.

Kolokvium diplomových prác

24. januára (utorok) sa uskutočnil ďalší ročník Kolokvia diplomových prác, ktoré každoročne organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Cieľom Kolokvia je poskytnúť priestor na prezentácie projektov diplomových prác tohtoročným končiacim študentom magisterského stupňa štúdia a dostať spätnú väzbu, usmernenie, či užitočné rady, ktoré môžu byť nápomocné pri hlbšom uchopení témy a ďalšom spracovaní diplomovej práce.

Tento rok sa akcie zúčastnilo jedenásť diplomantov v sekcii lingvistika a odborný jazykosem v sekcii literatúra a kultúra. Publikum tvorili študenti tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí sa týmto spôsobom mohli nechať inšpirovať pri písaní bakalárskych prác svojimi staršími spolužiakmi a pripraviť sa aj na samotnú obhajobu na záverečných kolokviálnych skúškach.

Kolokvium je výbornou príležitosťou pripraviť diplomantov na obhajobu ich diplomových prác ako i klásť možné otázky zo strany komisie smerom k ich záverečným prácam, s ktorými sa diplomanti pri záverečnej obhajobe diplomových prác môžu stretnúť a lepšie sa tak na ne vopred pripraviť.

 

Specialised Translation I. English / Slovak introductory course book for Bachelor students

Učebnica od dr. Cíbikovej prináša sadu podnetných materiálov pre študentov i pedagógov. Autorka publikácie vychádzala z aktuálnej potreby výučby odborného prekladu. Učebnica sprostredkováva terminológiu odborného prekladu a procesy nevyhnutné pre jeho adekvátne. Dr. Cíbikovej srdečne blahoželáme k publikácii.

 

Konferencia Jolly Phonics

V sobotu 26. 11. 2022 sa dr. Božena Petrášová spolu so študentom 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia Martinom Bencom zúčastnili na 5. medzinárodnej konferencii Jolly Phonics v Bratislave s názvom Creative Writing and Jolly English. Prednášajúcimi boli autorka metódy Jolly Phonics Sara Wernham a medzinárodná lektorka Yvonne Dalarto, ktorá viedla workshop na tému „kreatívne písanie“. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Education Initiative, s.r.o., sa nieslo vo veľmi príjemnej tvorivej atmosfére a bolo podnetné pre všetkých súčasných i budúcich učiteľov angličtiny.

Ďakujeme našim študentom z Katedry anglistiky a amerikanistiky Bc. Milanovi Tomicovi, Bc. Márii Šimonovej a Bc. Kristiánovi Žilincovi, že nás reprezentovali a tlmočili na medzinárodnej vedeckej a praktickej konferencii s názvom ULCA Pathway to Excellent Schools. Konferencia sa konala 9.novembra 2022 na Katolíckej univerzite v Ružomberku.  Jednotlivé príspevky a výstupy zamerané na zvýšenie kvality vzdelávania boli tlmočené do slovenského a anglického jazyka. 

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Študentky 1. ročníka Bc. sa so svojou vyučujúcou dr. Boženou Petrášovou zúčastnili divadelného predstavenia The Last Wish, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. 11. 2022. Túto divadelnú inscenáciu predviedli ochotníci z martinského Divadelného centra, ktorí pravidelne ponúkajú študentom vtipne ladené činohry v anglickom jazyku. Predstavenie bolo výborné,  veľa sme sa nasmiali. Dúfame, že nabudúce sa ďalšej inscenácie v podaní týchto nadšených hercov zúčastníme vo väčšom počte.  

Vzácny hosť na katedre anglistiky a amerikanistiky
Pozvanie Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM prijal významný literárny vedec a prekladateľ prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý odprezentoval študentom, ale aj prítomným pedagógom zaujímavú prednášku na tému Preklad anglickej básnickej klasiky spojenú s workshopom. Po výstižnom a informačne naplnenom teoretickom úvode si prítomní vyskúšali svoje schopnosti a talent pri preklade krátkej literárnej ukážky - básne Williama Blakea The Tyger. Zistili, aký je  preklad poézie náročný, aké úskalia prináša a čo všetko musí prekladateľ pri tvorbe cieľového textu rešpektovať.
Uvedená aktivita sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom zo strany študentov, o čom svedčia aj maily plné uznania a pochvaly, ktoré prišli na adresu pána profesora po jej skončení.
Pánovi profesorovi aj touto cestou ešte raz ďakujeme a dúfame, že sa na pôdu Filozofickej fakulty UCM rád vráti aj v budúcnosti.

Pozvánka na vedeckú konferenciu EDUCOM 2022 - Aktuálne trendy inkluzívneho vzdelávania a psychosociálnej podpory v edukácii

Odborné asistentky FF, Katedry anglistiky a amerikanistiky (PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD., PhDr. Božena Petrášová, PhD., PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD.) sa v dňoch 16.10 až 23.10. 2022 zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty na Funchal Universidade da Madeira v Portugalsku v rámci programu Erazmus + staff mobility.

Okrem výmenných a odborných diskusií s portugalskými študentmi a kolegami spoznávali život na univerzite, ostrovoch, kultúru a krásy Madeiry. Počas pracovného týždňa sa zúčastnili nasledovných vysokoškolských aktivít:

17.10. 2022 - návšteva centra informačných technológií, knižnice, prezentácia informačných databáz, archivácia záverečných prác,

18.10. 2022 - pracovné stretnutie s dekanomFaculdade de ArtesE Humanidades a vedúcou katedry Departamento de Linguas, Literaturas a Culturas opedagogickej, publikačnej a projektovej spolupráci,

19.10. 2022 - prednášky na medzinárodnej konferencii s názvomV Encontro de Linguistíca: Broadening Research Horizons o národných projektocha vedecko-výskumných aktivitách oboch univerzít,

20.10. 2022 - prezentácie, odborné diskusie a medzinárodné zdieľanie skúseností pedagógov s PhD študentmi a študentmi Fulbright štipendií,

21.10. 2022 - stretnutie s vedením Funchal Universidade da Madeira. s cieľom predĺženia a podpísania existujúcejzmluvy Erazmus na ďalšie obdobie 5 rokov.

 

Týždeň vedy a techniky 7.-11.11.2022

Názov podujatia: Zvýš si svoju hodnotu na trhu práce

Čas konania: pondelok 7.11.2022o 12:05 v miestnosti S0.1 Prednášajúci: Mgr. Andrea Kasanická Straková

Stručná charakteristika podujatia: Prednáška spojená s workshopom, na ktorom sa študenti dozvedia viac informácií o tom, ako im vzdelávanie môže pomôcť k lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce a k tomu, aby si sami mohli  vybrať zo škály pracovných ponúk tú najvhodnejšiu.


Názov podujatia: Inakosť iránskej kultúry – spoločné podujatie Katedry anglistiky a amerikanistiky a Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií.

Čas konania: utorok 8.11.2022 o 10:00 hod. (predpokladané trvanie 60 minút)

Miestnosť: H1.8

Moderuje: doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.

Prednášajúce: Mgr. Ivana Pondelíková, PhD. – odborná asistentka KAA

Mgr. Veronika Majdáková – doktorandka KEMŠ

Opis prednášky spojenej s workshopom: V prvej časti autorka Mgr. Ivana Pondelíková, PhD. predstaví svoju novú publikáciu „Inakosť iránskej kultúry cez prizmu orientalizmu v anglicky písanej literatúre“. Monografia si dala za cieľ zistiť, ako je iránska inakosť zobrazená v literárnych dielach a ako jej interpretácia autorom/prekladateľom ovplyvňuje vnímanie odlišnej kultúry. Empirický výskum sa neobmedzuje iba na literárno-kulturologickú analýzu zameranú na interkultúrne rozdiely, ale značnú pozornosť venuje aj transferu kultúrne-motivovaných výrazov do cieľového jazyka. Monografia, rovnako ako aj celé ohnisko jej výskumu, je širokospektrálna a interdisciplinárna. Skúmané literárne texty odohrávajúce sa v iránskom prostredí tvorí nezámerná tetralógia románov od troch autorov.

V druhej časti doktorandka Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií Mgr. Veronika Majdáková prednesie prezentáciu na tému „Perzský tanec“ s podtitulom „Umenie tanca veľkej kultúrnej oblasti Perzie (Irán, Tadžikistan, Afganistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Arménsko)“. Sprostredkuje perzský tanec ako ho poznáme v dvoch základných vetvách: klasický perzský tanec a folklórne tance z menovaných oblastí. Pre perzskú „klasiku“ je charakteristický výrazný pohyb hornej časti trupu, delikátne pohyby ramien a dlaní, výrazná mimika. Tanec je veľmi poetický a často znázorňuje výjavy z perzských básní. Miešajú sa v ňom vplyvy Indie, Číny, arabského, egyptského a tureckého tanca. Prednášajúca predstaví základnú techniku tohto tanca, význam jednotlivých prvkov, výraz. Nakoniec predvedie scénický tanec vzdávajúcim hold iránskym ženám.


Názov podujatiaPreklad anglickej básnickej klasiky 

Čas konania: utorok, 8.11.2022, o 11:30 v miestnosti H0.3

Prednášajúci: prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., slovenský literárny vedec, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg a prodekan Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý získal v roku 2020 prestížne spoločenské ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Publicistika a literatúra za historicky prvý preklad jedného z najvýznamnejších diel svetovej literatúry – biblického eposu Stratený raj z pera anglického barokového básnika Johna Miltona do slovenčiny. 

Stručná charakteristika podujatia: Prednáška čerpá z dlhoročných vlastných skúseností pána profesora Andričíka z prekladania klasických anglických autorov (John Keats, William Blake, John Milton) a sústreďuje sa na najdôležitejšie problémy prekladu anglického viazaného verša do slovenčiny vyplývajúce z typologickej odlišnosti oboch jazykov. Súčasťou podujatia bude aj workshop, na ktorom si študenti budú môcť vyskúšať preklad vybranej ukážky.


Názov prednášky: Vplyv kyberpriestoru na jazyk a komunikáciu (utorok 14.00, H1.6)

Čas konania: utorok, 8.11.2022, 14.00 hod. v miestnosti H1.6

Prednášajúci: doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.

Cieľová skupina: študenti a pedagógovia VŠ a širšia verejnosť (nielen študenti anglistiky)

Prednáška sa zaoberá fenoménom „Industry4“ – štvrtej priemyselnej – digitálnej revolúcie na spôsoby komunikácie a vplyvom digitálnych komunikačných médií na jazyk a na zmeny v komunikačných stereotypoch.


Názov workshopu: Aténska škola-poznanie, názor, diskusia

Termín a miesto: 8.11. FF UCM

Prednášajúci: Mgr. Samuel Prílepok

Obsah prednášky: Lektor a metodik Samuel Prílepok pôsobí vo vzdelávacom programe Akadémie veľkých diel. Akadémia veľkých diel nadväzuje na vzdelávací formát programov Kolégia Antona Neuwirtha. Vstúpimedo diskusie s najväčšími mysliteľmi, ktorí formovali našu civilizáciu. Uplatňujú sa princípy klasického a charakterového vzdelávania používané na tých najlepších svetových univerzitách. Workshop pre študentov sa upriami na tému poznania, diskusie a tvorbu názoru, identifikovanie odlišného názoru a analýzu.

Zodpovedná osoba: PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD.


Názov prednášky: Strojový preklad a činitele ovplyvňujúcu jeho kvalitu 

Čas podujatia: streda, 9.11.2022, od 15.30 do 16.30 v miestnosti S0.2

Prednášajúci: doc. PhDr. Katarína Welnitzová, PhD.

Stručná charakteristika: Strojový preklad predstavuje v súčasnosti pomerne úspešnú pomôcku pri interkultúrnej komunikácii. Jeho úlohou je nielen spájať komunikantov, ale im pomáhať pri plnení svojich potrieb (napr. komunikácia s ľuďmi, ktorí nerozumejú jazyku; nákup cez Internet; rezervácia dovolenky). Hoci SP používajú hlavne bežní používatelia, postupne sa stáva aj prekladateľským nástrojom ľudských prekladateľov. Úlohou SP nie je nahradiť prekladateľa, no prispieť k úspešnému transferu medzi dvoma jazykmi. Mnohé prekladateľské agentúry dostávajú od svojich klientov zadania na vyhotovenie prekladu, ktorý by bol lacnejší, no popri tom stále zrozumiteľný a dostatočne kvalitný. A práve tu nachádza strojový preklad (aj s posteditáciou) svoje uplatnenie. Všetci používatelia strojového prekladu, vrátane zadávateľov a samotných agentúr, by si mali byť vedomí jeho výhod a nevýhod a zvážiť faktory, ktoré primárne ovplyvňujú jeho kvalitu.


Názov prednášky“Literary Psychoanalysis for Beginners”

Prednášajúci: doc. Pawel Jedrzejko, University of Silesia in Katowice, Poľsko.

Čas podujatia: štvrtok 10.11.2022, 14.00 hod. v miestnosti S0.1

Prednáška sa zaoberá zásadami Freudovej psychoanalýzy a ich aplikáciou a interpretáciou v literatúre (Bram Stoker’s/Francis Ford Coppola’s “Dracula“ a Edgar Allan Poe’s “The Tell-Tale-Heart“).

dr. Marianna Hudcovičová a dr. Božena Petrášová na Euroregio BNAM 2022 v Dánsku

Dr. Marianna Hudcovičová a dr. Božena Petrášová reprezentovali našu katedru na medzinárodnej konferencii Euroregio BNAM 2022 v Dánsku v meste Aalborg, kde predložili výsledky svojho výskumu zosumarizované v príspevku s názvom Linguo-Acoustic Aspects of Speech. Vo svojom publikačnom výstupe, ktorý bol zaradený do konferenčného zborníka, sa zaoberali zrozumiteľnosťou reči v rôznych akustických podmienkach. Publikačný výstup vznikol na základe výskumu, ktorý dr. Hudcovičová a dr. Petrášová realizujú s kolegami z Oddelenia akustiky Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

doc. Gabika Chmelíková a dr. Janka Luprichová reprezentovali katedru na ICETA 2022


doc. Gabika Chmelíková dr. Janka Luprichová sa zúčastnili 20teho ročníka medzinárodnej konferencie ICETA 2022, ktorá sa konala vo Vysokých Tatrách. Konferencia sa venovala novým technológiám a aplikáciám eLearningu. Naše kolegyne odprezentovali príspevok s názvom Teachers’ Interdisciplinary Cooperation Triggers Students’ Transferable Competencies and Intensifies the Process of Internationalisation of Higher Education, ktorý bude zaradený do Scopus databázy. K tomuto úspechu im srdečne blahoželáme.

 
Kolokvium diplomových prác študentov KAA FF UCM - 24. január 2023

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave organizuje každoročne dôležité podujatie – Kolokvium diplomových prác študentov KAA FF UCM. Končiaci študenti magisterského stupňa štúdia (2. ročník) prezentujú projekty svojich diplomových prác (rozpracované práce) pred komisiou, ktorá sa skladá z vyučujúcich KAA (prípadne ďalších pozvaných hostí) a pred spolužiakmi 2. ročníka Mgr, ale i nižšieho ročníka (3. ročník Bc). Účasť študentov je povinná.

Pokyny k prezentácii diplomových prác:

časový rozsah prezentácie (pripravte ju v PowerPointe) je maximálne 10 minút – študent odprezentuje projekt diplomovej práce a následne sa koná diskusia medzi prezentujúcim a členmi komisie v trvaní cca 5 minút.

Obsah prezentácie:

·názov diplomovej práce, Vaše meno a meno školiteľa

·stručná osnova/členenie práce

·ciele, otázky či hypotézy

·metodológia výskumu, postup pri spracovaní a dosiahnutí cieľov 

·hlavné myšlienky, termíny alebo teoretický základ (v závislosti od typu a zamerania práce)

·výsledky, zistenia a prínos výsledkov vašej práce v praxi, možnosti ďalšieho využitia výsledkov

·zoznam použitej literatúry

Prezentáciu si prineste na USB kľúči. Samozrejme, že v praktickej časti uvádzate len čiastkové výstupy, ktoré ste stihli ku dňu konania Kolokvia DP spracovať.

Dress code: formálne oblečenie 

Organizačné pokyny:

Dátum konania podujatia: 24. január 2023 (utorok) 

Čas: bude upresnený; prezentujúci študenti budú rozdelení do dvoch sekcií

1. sekcia – lingvistika a odborný jazyk

2. sekcia – literatúra a kultúra

Obidve sekcie budú prebiehať súbežne.

V priebehu januára vám bude zaslaný na spoločnú mailovú adresu presný menný rozpis prezentujúcich študentov spolu s časovým harmonogramom.

Miesto konania akcie: hlavná budova UCM, Nám, J. Herdu 2 – miestnosti budú upresnené.

Informácie budú aktualizované aj na webovej stránke katedry, prosím, sledujte priebežne: http://kaam.ff.ucm.sk/sk/aktuality/

Vedecká štúdia s názvom Work From Home and Stress in the Slovak Academic Environment indexovaná v Scopuse publikovaná v Kanade

Dr. Pondelíková v spolupráci s doc. Tökölyovou z katedry politických vied realizovali výskum týkajúci sa dopadu dištančnej formy výučby na prácu vysokoškolských pedagógov. Výskumu sa zúčastnilo 75 VŠ učiteľov. Výsledky ukázali, že pedagógovia zvládli sociálnu izoláciu bez vážnejších problémov, práca z domu (najmä vedecká činnosť) im neprekáža a hybridnú formu výučby považujú za efektívny nový trend vzdelávacieho procesu. Vedeckú štúdiu môžete nájsť na stránke vydavateľa IGI Global: https://www.igi-global.com/chapter/work-from-home-and-stress-in-the-slovak-academic-environment/305667

Ako zvládajú dištančnú formu vzdelávania vysokoškoláci sa dozvieme neskôr, nakoľko výskum práve prebieha 😊

 

Vedecká štúdia v prestížnom časopise PERSPECTIVES – blahoželáme doc. Welnitzovej 👏

Našej kolegyni doc. PhDr. Kataríne Welnitzovej, PhD. sa v spoluautorstve s prof. RNDr. Dášou Munkovou, PhD. (UKF v Nitre) a PhDr. Ľudmilou Pánisovou, PhD. (UKF v Nitre) podarilo odpublikovať výsledky svojho výskumu v prestížnom časopise vydavateľstva Taylor & Francis s impakt faktorom 1,000 Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice (Q1 (2021) CiteScore Best Quartile), ktorý vydáva vedecké práce týkajúce sa jazyka a kultúrnej mediácie, vrátane tlmočenia a literárneho, odborného a vedeckého prekladu. Vedeckú štúdiu si môžete prečítať na stránke časopisu: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0907676X.2022.2116989?src=

Nová publikácia na katedre – Inakosť iránskej kultúry cez prizmu orientalizmu v anglicky písanej literatúre

Spoločnosť 21. storočia rieši v dôsledku geopolitických pohybov jednotlivcov, skupín alebo más dôležitú otázku, ktorou je nájdenie optimálneho spôsobu komunikácie medzi odlišnými národmi a ich kultúrami. Pri kontakte s cudzincami dochádza k situáciám, ktoré je možné charakterizovať ako stret, konfrontáciu či konflikt identít. Monografia si dala za cieľ zistiť, ako je iránska inakosť zobrazená v literárnych dielach a ako jej interpretácia autorom/prekladateľom ovplyvňuje vnímanie odlišnej kultúry. Empirický výskum sa neobmedzuje iba na literárno-kulturologickú analýzu zameranú na interkultúrne rozdiely, ale značnú pozornosť venuje aj transferu kultúrne-motivovaných výrazov do cieľového jazyka. Monografia, rovnako ako aj celé ohnisko jej výskumu, je širokospektrálna a interdisciplinárna. Skúmané literárne texty odohrávajúce sa v iránskom prostredí tvorí nezámerná tetralógia románov od troch autorov, ktorými sú Betty Mahmoodyová, autorka románov Bez dcéry neodídem (1987) a Z lásky k dieťaťu (1992), jej dcéra Mahtob, autorka románu Otcovi som odpustila (2013), a Moody, Mahmoodyovej ex-manžel a Mahtobin otec, ktorý napísal román Lost without my Daughter (2013). Táto zmiešaná trojica kontroverzne reaguje na stret dvoch odlišných kultúr, ktorý ovplyvnil ich životy, čím vytvára unikátnu sociálnu aj literárnu vzorku, reagujúcu na problém inakosti. Romány, ktoré tvorili základ výskumu zaraďujeme do postkoloniálnej literatúry, ktorá sa vyznačuje používaním cudzojazyčných výrazov. Tieto výrazy sa následne stávajú súčasťou jazyka, do ktorého je text preložený. Hoci výskum iránskej inakosti nie je primárne zameraný na otázky prekladu jednotlivých termínov, prirodzene z neho vyplývajú aj prekladové možnosti a otázky v oblasti translácie lingvokulturém.

 

ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE V ŠKÓTSKU 2022

Fulbright Slovak Student Program 2023-2024
Hold pamiatke doc. PhDr. Pavla Kvetka, CSc., mim. prof.

Vážení študenti,

oznamujeme všetkým, že dňa 7. marca 2022 sa prechádza na prezenčnú formu výučby v režime základ

Je treba aj naďalej dodržiavať príslušné hygienické a protipandemické opatrenia.

Viac informácií nájdete na nasledovnom odkaze: 

Oznam o prechode na prezenčnú formu vyučovania s platnosťou od 7.3.2022 

Zároveň oznamujeme, že výučba v externej forme štúdia pokračuje aj naďalej ONLINE formou až do konca letného semestra AR 2021/2022.

 

Oznam o konaní katedrového kola ŠVOČ

Design Thinking Workshop

Týždeň vedy a techniky na Katedre anglistiky a amerikanistiky

Ďakujeme agentúre Harmony Academy v Trnave za spoluprácu so študentami našej katedry Svetozárom Pavlíkom a Silviou Grigovou a za zorganizovanie webinára s názvom "Education does not end with school", ktorý sa konal 16. apríla 2021.
 

Katedra anglistiky a amerikanistiky získala bezplatný prístup k programu Memsource Academic Edition, čo je vzdelávací program určený pre univerzity, na ktorých sa vyučujú predmety zamerané na preklad.

 

Týždeň vedy a techniky 2020 na KAA FF UCM v Trnave - pozvánka na prednášku „Ľudská reč ako akustický signál“ (11. 11. 2020)

Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 279
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 279
Sociálne siete