Aktuality

Konferencia Jolly Phonics

V sobotu 26. 11. 2022 sa dr. Božena Petrášová spolu so študentom 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia Martinom Bencom zúčastnili na 5. medzinárodnej konferencii Jolly Phonics v Bratislave s názvom Creative Writing and Jolly English. Prednášajúcimi boli autorka metódy Jolly Phonics Sara Wernham a medzinárodná lektorka Yvonne Dalarto, ktorá viedla workshop na tému „kreatívne písanie“. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou Education Initiative, s.r.o., sa nieslo vo veľmi príjemnej tvorivej atmosfére a bolo podnetné pre všetkých súčasných i budúcich učiteľov angličtiny.

Ďakujeme našim študentom z Katedry anglistiky a amerikanistiky Bc. Milanovi Tomicovi, Bc. Márii Šimonovej a Bc. Kristiánovi Žilincovi, že nás reprezentovali a tlmočili na medzinárodnej vedeckej a praktickej konferencii s názvom ULCA Pathway to Excellent Schools. Konferencia sa konala 9.novembra 2022 na Katolíckej univerzite v Ružomberku.  Jednotlivé príspevky a výstupy zamerané na zvýšenie kvality vzdelávania boli tlmočené do slovenského a anglického jazyka. 

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Študentky 1. ročníka Bc. sa so svojou vyučujúcou dr. Boženou Petrášovou zúčastnili divadelného predstavenia The Last Wish, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. 11. 2022. Túto divadelnú inscenáciu predviedli ochotníci z martinského Divadelného centra, ktorí pravidelne ponúkajú študentom vtipne ladené činohry v anglickom jazyku. Predstavenie bolo výborné,  veľa sme sa nasmiali. Dúfame, že nabudúce sa ďalšej inscenácie v podaní týchto nadšených hercov zúčastníme vo väčšom počte.  

Vzácny hosť na katedre anglistiky a amerikanistiky
Pozvanie Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM prijal významný literárny vedec a prekladateľ prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý odprezentoval študentom, ale aj prítomným pedagógom zaujímavú prednášku na tému Preklad anglickej básnickej klasiky spojenú s workshopom. Po výstižnom a informačne naplnenom teoretickom úvode si prítomní vyskúšali svoje schopnosti a talent pri preklade krátkej literárnej ukážky - básne Williama Blakea The Tyger. Zistili, aký je  preklad poézie náročný, aké úskalia prináša a čo všetko musí prekladateľ pri tvorbe cieľového textu rešpektovať.
Uvedená aktivita sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom zo strany študentov, o čom svedčia aj maily plné uznania a pochvaly, ktoré prišli na adresu pána profesora po jej skončení.
Pánovi profesorovi aj touto cestou ešte raz ďakujeme a dúfame, že sa na pôdu Filozofickej fakulty UCM rád vráti aj v budúcnosti.

Pozvánka na vedeckú konferenciu EDUCOM 2022 - Aktuálne trendy inkluzívneho vzdelávania a psychosociálnej podpory v edukácii
ERASMUS+ mobilita v letnom semestri


Ak máte záujem o mobilitu v letnom semestri, najneskôr do piatku 18.11.2022 kontaktujte dr. Luprichovú. Informácie o partnerských univerzitách, nájdete na stránke Partnerské inštitúcie v dokumente Erasmus+ bilaterálne zmluvy.


 

Odborné asistentky FF, Katedry anglistiky a amerikanistiky (PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD., PhDr. Božena Petrášová, PhD., PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD.) sa v dňoch 16.10 až 23.10. 2022 zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty na Funchal Universidade da Madeira v Portugalsku v rámci programu Erazmus + staff mobility.

Okrem výmenných a odborných diskusií s portugalskými študentmi a kolegami spoznávali život na univerzite, ostrovoch, kultúru a krásy Madeiry. Počas pracovného týždňa sa zúčastnili nasledovných vysokoškolských aktivít:

17.10. 2022 - návšteva centra informačných technológií, knižnice, prezentácia informačných databáz, archivácia záverečných prác,

18.10. 2022 - pracovné stretnutie s dekanomFaculdade de ArtesE Humanidades a vedúcou katedry Departamento de Linguas, Literaturas a Culturas opedagogickej, publikačnej a projektovej spolupráci,

19.10. 2022 - prednášky na medzinárodnej konferencii s názvomV Encontro de Linguistíca: Broadening Research Horizons o národných projektocha vedecko-výskumných aktivitách oboch univerzít,

20.10. 2022 - prezentácie, odborné diskusie a medzinárodné zdieľanie skúseností pedagógov s PhD študentmi a študentmi Fulbright štipendií,

21.10. 2022 - stretnutie s vedením Funchal Universidade da Madeira. s cieľom predĺženia a podpísania existujúcejzmluvy Erazmus na ďalšie obdobie 5 rokov.

 

Týždeň vedy a techniky 7.-11.11.2022

Názov podujatia: Zvýš si svoju hodnotu na trhu práce

Čas konania: pondelok 7.11.2022o 12:05 v miestnosti S0.1 Prednášajúci: Mgr. Andrea Kasanická Straková

Stručná charakteristika podujatia: Prednáška spojená s workshopom, na ktorom sa študenti dozvedia viac informácií o tom, ako im vzdelávanie môže pomôcť k lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce a k tomu, aby si sami mohli  vybrať zo škály pracovných ponúk tú najvhodnejšiu.


Názov podujatia: Inakosť iránskej kultúry – spoločné podujatie Katedry anglistiky a amerikanistiky a Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií.

Čas konania: utorok 8.11.2022 o 10:00 hod. (predpokladané trvanie 60 minút)

Miestnosť: H1.8

Moderuje: doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.

Prednášajúce: Mgr. Ivana Pondelíková, PhD. – odborná asistentka KAA

Mgr. Veronika Majdáková – doktorandka KEMŠ

Opis prednášky spojenej s workshopom: V prvej časti autorka Mgr. Ivana Pondelíková, PhD. predstaví svoju novú publikáciu „Inakosť iránskej kultúry cez prizmu orientalizmu v anglicky písanej literatúre“. Monografia si dala za cieľ zistiť, ako je iránska inakosť zobrazená v literárnych dielach a ako jej interpretácia autorom/prekladateľom ovplyvňuje vnímanie odlišnej kultúry. Empirický výskum sa neobmedzuje iba na literárno-kulturologickú analýzu zameranú na interkultúrne rozdiely, ale značnú pozornosť venuje aj transferu kultúrne-motivovaných výrazov do cieľového jazyka. Monografia, rovnako ako aj celé ohnisko jej výskumu, je širokospektrálna a interdisciplinárna. Skúmané literárne texty odohrávajúce sa v iránskom prostredí tvorí nezámerná tetralógia románov od troch autorov.

V druhej časti doktorandka Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií Mgr. Veronika Majdáková prednesie prezentáciu na tému „Perzský tanec“ s podtitulom „Umenie tanca veľkej kultúrnej oblasti Perzie (Irán, Tadžikistan, Afganistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Arménsko)“. Sprostredkuje perzský tanec ako ho poznáme v dvoch základných vetvách: klasický perzský tanec a folklórne tance z menovaných oblastí. Pre perzskú „klasiku“ je charakteristický výrazný pohyb hornej časti trupu, delikátne pohyby ramien a dlaní, výrazná mimika. Tanec je veľmi poetický a často znázorňuje výjavy z perzských básní. Miešajú sa v ňom vplyvy Indie, Číny, arabského, egyptského a tureckého tanca. Prednášajúca predstaví základnú techniku tohto tanca, význam jednotlivých prvkov, výraz. Nakoniec predvedie scénický tanec vzdávajúcim hold iránskym ženám.


Názov podujatiaPreklad anglickej básnickej klasiky 

Čas konania: utorok, 8.11.2022, o 11:30 v miestnosti H0.3

Prednášajúci: prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., slovenský literárny vedec, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg a prodekan Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý získal v roku 2020 prestížne spoločenské ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Publicistika a literatúra za historicky prvý preklad jedného z najvýznamnejších diel svetovej literatúry – biblického eposu Stratený raj z pera anglického barokového básnika Johna Miltona do slovenčiny. 

Stručná charakteristika podujatia: Prednáška čerpá z dlhoročných vlastných skúseností pána profesora Andričíka z prekladania klasických anglických autorov (John Keats, William Blake, John Milton) a sústreďuje sa na najdôležitejšie problémy prekladu anglického viazaného verša do slovenčiny vyplývajúce z typologickej odlišnosti oboch jazykov. Súčasťou podujatia bude aj workshop, na ktorom si študenti budú môcť vyskúšať preklad vybranej ukážky.


Názov prednášky: Vplyv kyberpriestoru na jazyk a komunikáciu (utorok 14.00, H1.6)

Čas konania: utorok, 8.11.2022, 14.00 hod. v miestnosti H1.6

Prednášajúci: doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.

Cieľová skupina: študenti a pedagógovia VŠ a širšia verejnosť (nielen študenti anglistiky)

Prednáška sa zaoberá fenoménom „Industry4“ – štvrtej priemyselnej – digitálnej revolúcie na spôsoby komunikácie a vplyvom digitálnych komunikačných médií na jazyk a na zmeny v komunikačných stereotypoch.


Názov workshopu: Aténska škola-poznanie, názor, diskusia

Termín a miesto: 8.11. FF UCM

Prednášajúci: Mgr. Samuel Prílepok

Obsah prednášky: Lektor a metodik Samuel Prílepok pôsobí vo vzdelávacom programe Akadémie veľkých diel. Akadémia veľkých diel nadväzuje na vzdelávací formát programov Kolégia Antona Neuwirtha. Vstúpimedo diskusie s najväčšími mysliteľmi, ktorí formovali našu civilizáciu. Uplatňujú sa princípy klasického a charakterového vzdelávania používané na tých najlepších svetových univerzitách. Workshop pre študentov sa upriami na tému poznania, diskusie a tvorbu názoru, identifikovanie odlišného názoru a analýzu.

Zodpovedná osoba: PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD.


Názov prednášky: Strojový preklad a činitele ovplyvňujúcu jeho kvalitu 

Čas podujatia: streda, 9.11.2022, od 15.30 do 16.30 v miestnosti S0.2

Prednášajúci: doc. PhDr. Katarína Welnitzová, PhD.

Stručná charakteristika: Strojový preklad predstavuje v súčasnosti pomerne úspešnú pomôcku pri interkultúrnej komunikácii. Jeho úlohou je nielen spájať komunikantov, ale im pomáhať pri plnení svojich potrieb (napr. komunikácia s ľuďmi, ktorí nerozumejú jazyku; nákup cez Internet; rezervácia dovolenky). Hoci SP používajú hlavne bežní používatelia, postupne sa stáva aj prekladateľským nástrojom ľudských prekladateľov. Úlohou SP nie je nahradiť prekladateľa, no prispieť k úspešnému transferu medzi dvoma jazykmi. Mnohé prekladateľské agentúry dostávajú od svojich klientov zadania na vyhotovenie prekladu, ktorý by bol lacnejší, no popri tom stále zrozumiteľný a dostatočne kvalitný. A práve tu nachádza strojový preklad (aj s posteditáciou) svoje uplatnenie. Všetci používatelia strojového prekladu, vrátane zadávateľov a samotných agentúr, by si mali byť vedomí jeho výhod a nevýhod a zvážiť faktory, ktoré primárne ovplyvňujú jeho kvalitu.


Názov prednášky“Literary Psychoanalysis for Beginners”

Prednášajúci: doc. Pawel Jedrzejko, University of Silesia in Katowice, Poľsko.

Čas podujatia: štvrtok 10.11.2022, 14.00 hod. v miestnosti S0.1

Prednáška sa zaoberá zásadami Freudovej psychoanalýzy a ich aplikáciou a interpretáciou v literatúre (Bram Stoker’s/Francis Ford Coppola’s “Dracula“ a Edgar Allan Poe’s “The Tell-Tale-Heart“).

dr. Marianna Hudcovičová a dr. Božena Petrášová na Euroregio BNAM 2022 v Dánsku

Dr. Marianna Hudcovičová a dr. Božena Petrášová reprezentovali našu katedru na medzinárodnej konferencii Euroregio BNAM 2022 v Dánsku v meste Aalborg, kde predložili výsledky svojho výskumu zosumarizované v príspevku s názvom Linguo-Acoustic Aspects of Speech. Vo svojom publikačnom výstupe, ktorý bol zaradený do konferenčného zborníka, sa zaoberali zrozumiteľnosťou reči v rôznych akustických podmienkach. Publikačný výstup vznikol na základe výskumu, ktorý dr. Hudcovičová a dr. Petrášová realizujú s kolegami z Oddelenia akustiky Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

doc. Gabika Chmelíková a dr. Janka Luprichová reprezentovali katedru na ICETA 2022


doc. Gabika Chmelíková dr. Janka Luprichová sa zúčastnili 20teho ročníka medzinárodnej konferencie ICETA 2022, ktorá sa konala vo Vysokých Tatrách. Konferencia sa venovala novým technológiám a aplikáciám eLearningu. Naše kolegyne odprezentovali príspevok s názvom Teachers’ Interdisciplinary Cooperation Triggers Students’ Transferable Competencies and Intensifies the Process of Internationalisation of Higher Education, ktorý bude zaradený do Scopus databázy. K tomuto úspechu im srdečne blahoželáme.

 
Kolokvium diplomových prác študentov KAA FF UCM - 24. január 2023

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave organizuje každoročne dôležité podujatie – Kolokvium diplomových prác študentov KAA FF UCM. Končiaci študenti magisterského stupňa štúdia (2. ročník) prezentujú projekty svojich diplomových prác (rozpracované práce) pred komisiou, ktorá sa skladá z vyučujúcich KAA (prípadne ďalších pozvaných hostí) a pred spolužiakmi 2. ročníka Mgr, ale i nižšieho ročníka (3. ročník Bc). Účasť študentov je povinná.

Pokyny k prezentácii diplomových prác:

časový rozsah prezentácie (pripravte ju v PowerPointe) je maximálne 10 minút – študent odprezentuje projekt diplomovej práce a následne sa koná diskusia medzi prezentujúcim a členmi komisie v trvaní cca 5 minút.

Obsah prezentácie:

·názov diplomovej práce, Vaše meno a meno školiteľa

·stručná osnova/členenie práce

·ciele, otázky či hypotézy

·metodológia výskumu, postup pri spracovaní a dosiahnutí cieľov 

·hlavné myšlienky, termíny alebo teoretický základ (v závislosti od typu a zamerania práce)

·výsledky, zistenia a prínos výsledkov vašej práce v praxi, možnosti ďalšieho využitia výsledkov

·zoznam použitej literatúry

Prezentáciu si prineste na USB kľúči. Samozrejme, že v praktickej časti uvádzate len čiastkové výstupy, ktoré ste stihli ku dňu konania Kolokvia DP spracovať.

Dress code: formálne oblečenie 

Organizačné pokyny:

Dátum konania podujatia: 24. január 2023 (utorok) 

Čas: bude upresnený; prezentujúci študenti budú rozdelení do dvoch sekcií

1. sekcia – lingvistika a odborný jazyk

2. sekcia – literatúra a kultúra

Obidve sekcie budú prebiehať súbežne.

V priebehu januára vám bude zaslaný na spoločnú mailovú adresu presný menný rozpis prezentujúcich študentov spolu s časovým harmonogramom.

Miesto konania akcie: hlavná budova UCM, Nám, J. Herdu 2 – miestnosti budú upresnené.

Informácie budú aktualizované aj na webovej stránke katedry, prosím, sledujte priebežne: http://kaam.ff.ucm.sk/sk/aktuality/

Vedecká štúdia s názvom Work From Home and Stress in the Slovak Academic Environment indexovaná v Scopuse publikovaná v Kanade

Dr. Pondelíková v spolupráci s doc. Tökölyovou z katedry politických vied realizovali výskum týkajúci sa dopadu dištančnej formy výučby na prácu vysokoškolských pedagógov. Výskumu sa zúčastnilo 75 VŠ učiteľov. Výsledky ukázali, že pedagógovia zvládli sociálnu izoláciu bez vážnejších problémov, práca z domu (najmä vedecká činnosť) im neprekáža a hybridnú formu výučby považujú za efektívny nový trend vzdelávacieho procesu. Vedeckú štúdiu môžete nájsť na stránke vydavateľa IGI Global: https://www.igi-global.com/chapter/work-from-home-and-stress-in-the-slovak-academic-environment/305667

Ako zvládajú dištančnú formu vzdelávania vysokoškoláci sa dozvieme neskôr, nakoľko výskum práve prebieha 😊

 

Vedecká štúdia v prestížnom časopise PERSPECTIVES – blahoželáme doc. Welnitzovej 👏

Našej kolegyni doc. PhDr. Kataríne Welnitzovej, PhD. sa v spoluautorstve s prof. RNDr. Dášou Munkovou, PhD. (UKF v Nitre) a PhDr. Ľudmilou Pánisovou, PhD. (UKF v Nitre) podarilo odpublikovať výsledky svojho výskumu v prestížnom časopise vydavateľstva Taylor & Francis s impakt faktorom 1,000 Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice (Q1 (2021) CiteScore Best Quartile), ktorý vydáva vedecké práce týkajúce sa jazyka a kultúrnej mediácie, vrátane tlmočenia a literárneho, odborného a vedeckého prekladu. Vedeckú štúdiu si môžete prečítať na stránke časopisu: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0907676X.2022.2116989?src=

Nová publikácia na katedre – Inakosť iránskej kultúry cez prizmu orientalizmu v anglicky písanej literatúre

Spoločnosť 21. storočia rieši v dôsledku geopolitických pohybov jednotlivcov, skupín alebo más dôležitú otázku, ktorou je nájdenie optimálneho spôsobu komunikácie medzi odlišnými národmi a ich kultúrami. Pri kontakte s cudzincami dochádza k situáciám, ktoré je možné charakterizovať ako stret, konfrontáciu či konflikt identít. Monografia si dala za cieľ zistiť, ako je iránska inakosť zobrazená v literárnych dielach a ako jej interpretácia autorom/prekladateľom ovplyvňuje vnímanie odlišnej kultúry. Empirický výskum sa neobmedzuje iba na literárno-kulturologickú analýzu zameranú na interkultúrne rozdiely, ale značnú pozornosť venuje aj transferu kultúrne-motivovaných výrazov do cieľového jazyka. Monografia, rovnako ako aj celé ohnisko jej výskumu, je širokospektrálna a interdisciplinárna. Skúmané literárne texty odohrávajúce sa v iránskom prostredí tvorí nezámerná tetralógia románov od troch autorov, ktorými sú Betty Mahmoodyová, autorka románov Bez dcéry neodídem (1987) a Z lásky k dieťaťu (1992), jej dcéra Mahtob, autorka románu Otcovi som odpustila (2013), a Moody, Mahmoodyovej ex-manžel a Mahtobin otec, ktorý napísal román Lost without my Daughter (2013). Táto zmiešaná trojica kontroverzne reaguje na stret dvoch odlišných kultúr, ktorý ovplyvnil ich životy, čím vytvára unikátnu sociálnu aj literárnu vzorku, reagujúcu na problém inakosti. Romány, ktoré tvorili základ výskumu zaraďujeme do postkoloniálnej literatúry, ktorá sa vyznačuje používaním cudzojazyčných výrazov. Tieto výrazy sa následne stávajú súčasťou jazyka, do ktorého je text preložený. Hoci výskum iránskej inakosti nie je primárne zameraný na otázky prekladu jednotlivých termínov, prirodzene z neho vyplývajú aj prekladové možnosti a otázky v oblasti translácie lingvokulturém.

 
13.06.2022
Fulbright Slovak Student Program 2023-2024

Dovoľujeme si dať do pozornosti Fulbright Slovak Student Program, ktorý umožňuje 6 - 9-mesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené

magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami v doktorandskom štúdiu. Podrobné kritériá, online prihášku ako aj detailné inštrukcie nájdete na webovej stránke: https://www.fulbright.sk/going-to-the-us-1. Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2023 - 2024 je 30. júna 2022.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať:
Zuzanu Kopčanovú
Program and Study Officer EducationUSA Adviser

zuzana(zav.)fulbright.sk
+421 911 046 123

Panenská 29, 811 03, Bratislava, Slovak Republic <https://www.facebook.com/FulbrightSlovakia/> <https://www.instagram.com/FulbrightSlovakia/> <https://www.linkedin.com/company/fulbright-slovakia/>

Vložil: Matúš Horváth
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 279
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Kontakt
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 279
Sociálne siete