Jednoodborové štúdium

Študijný odbor: 11. Filológia

Študijný program: Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Forma štúdia: denná (2 roky, 4 semestre), externá 3 roky (6 semestrov)


Rada pre študijný program

Predseda:

PhDr. Gabriela Siantová, PhD.

Členovia:

doc. PhDr. Katarína Welnitzová, PhD.

PhDr. Božena Petrášová, PhD.

Mgr. Jana Tomková

Mgr. Martin Kedro

Bc. Milan Tomič


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu: 

prof. Olga Byessonova, DrSc.


Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov: 

prof. Olga Byessonova, DrSc

doc. PhDr. Adela Böhmerová, CSc., MA.

doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.

doc. PhDr. Katarína Welnitzová, PhD.

doc. Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.


Profil absolventa:

Absolvent 2. stupňa odboru Literatúra a lingvistika, študijný program Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii, získa akademický titul „magister“ (Mgr.) (§ 53 ods. 8 Z. z. č. 131/2002)).Odborník v uvedenej oblasti sa vyznačuje týmito vlastnosťami:


vedomosti:

Absolvent študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii nadobúda všestranné znalosti anglického jazyka na pokročilej úrovni.


zručnosti:

Na základe rozsiahlych vedomostí z oblasti histórie, kultúry a reálií anglofónnych krajín je absolvent tohto študijného programu schopný predvídať dispozičné správanie nositeľov cudzej a domácejkultúry a usmerniť ich v interakcii. Pozná a používa konkrétne stratégie a techniky prekladu a tlmočenia na úrovni bežnej a odbornej komunikácie. Získava návyky pre tímovú a individuálnu prácu,využíva moderné technológie pre prácu v bežnom aj odbornom prostredí.


profesijné kompetencie:

Absolvent študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii ovláda pojmový aparát jazykovedy, literárnej vedy a odborného jazyka (napr. jazyková komunikácia vo vede a technike, odborná komunikácia v zdravotníctve, odborná komunikácia v cestovnom ruchu a pod.). Disponuje základnými vedomosťami o prekladateľských  a tlmočníckych stratégiách a má osvojené znalosti problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Absolvent tohto študijného programu dokážezorganizovať obchodné rokovania, odborné konferencie, sympóziá, semináre s použitím niekoľkých pracovných jazykov. 


prenositeľné kompetencie: 

Absolvent druhého stupňa študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii dokáže manažovať tím a byť súčasťou tímovej spolupráce napr. pri tlmočníckych aktivitách,dokážeanticipovať a modelovať potenciálne situácie komunikácie medzi predstaviteľmi rôznych kultúr a spoločností s cieľom prekonať komunikačné prekážky a zabrániť konfliktným situáciám. Je schopný tvorivo a kriticky myslieť, formulovať názory, presvedčivo argumentovať. Vie spracovať dokumenty pre vedenie organizácií akejkoľvek organizačnej a právnej formy, pripraviť a tvoriť informačný materiál, vytvárať odborné texty v rôznych vedných odborov. Využíva moderné technológie pre prácu v bežnom i odbornom prostredí.


Uplatniteľnosť absolventa:


Absolvent druhého stupňa študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii sa uplatní na trhu prácev styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím;v prekladateľských a tlmočníckych činnostiach sa uplatní ako prekladateľ a tlmočník – dokáže zrealizovať odborný preklad, tlmočenie konzekutívnou a simultánnou technikou, asistovať v medzikultúrnej komunikácii v rôznych sférach komunikácie, uľahčiť medzikultúrnu komunikáciu;uplatnenie nájdev zahraničných či medzinárodných spoločnostiach v oblasti zákazníckeho servisu, resp. starostlivosti o zákazníka “customer service“,v oblasti reklamy a vzťahov s verejnosťou.


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM v Trnave

Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka v roku 2020 (zahŕňal absolventov od roku 2005 do roku 2020) posudzovaná v týchto kategóriách:

- Spokojnosť so štúdiom na FF UCMv intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.

- Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2%v inom ako študovanom odbore.

- Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania -v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6% nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní, na ktoré ich pripravovalo štúdium.

- Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov -v tejto kategórii je pozitívna, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.

Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných kompetencií umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií. Možno teda konštatovať uspokojivú uplatniteľnosť absolventov  kombinačných učiteľských študijných programov na trhu práce.

Bližšie informácie sú k dispozícii na nasledovnom odkaze: Hodnotenie štúdia študentmi

Súbory na stiahnutie:

Interný materiál FF UCM je prístupný len pre Akreditačnú agentúru. Prístup k informačným listom predmetov majú študenti FF UCM prostredníctvom akademického informačného systému.

Infolisty pre denné magisterské štúdium

Infolisty pre externé magisterské štúdium

Odporúčaný študijný plán pre denné magisterské štúdium

Odporúčaný študijný plán pre externé magisterské štúdium

Aktuality
ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE V ŠKÓTSKU 2022
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Kontakt
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 279
Sociálne siete