Jednoodborové štúdium

Študijný odbor: 11. Filológia

Študijný program: Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Forma štúdia: denná, externá

Ďalšie možnosti štúdia: možnosť absolvovať Mgr. štúdium


Rada pre študijný program: 

Predseda:

doc. PhDr. Katarína Welnitzová, PhD.

Členovia:

PhDr. Božena Petrášová, PhD.

PhDr. Gabriela Siantová, PhD.

Bc. Dária Pokusová (zástupca študentov)

Mgr. Martin Kedro (zástupca externého prostredia - absolvent)

Mgr. Jana Tomková (zástupca externého prostredia - zamestnávateľ)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie študijného programu: 

prof. Olga Byessonova, DrSc.


Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov: 

prof. Olga Byessonova, DrSc

doc. PhDr. Adela Böhmerová, CSc., MA.

doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.

doc. PhDr. Katarína Welnitzová, PhD.

doc. Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.


Profil absolventa:

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii:

Absolvent 1. stupňa odboru Literatúra a lingvistika (študijný program: Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii) získa odborné schopnosti / spôsobilosť na výkon svojho povolania alebo bude pripravený na pokračovanie v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Absolventom 1. stupňa sa udeľuje akademický titul „bakalár“ (Bc.) (§ 52 ods. 5 Z. z. č. 131/2002).

Absolvent 1. stupňa ovláda primárne rečové zručnosti na úrovni komunikatívnej dostatočnosti a to v písomnej i ústnej forme; má nadstavbové zručnosti, ako sú špecifiká a zásady prekladu, disponuje pojmovým aparátom a základnými teoretickými vedomosťami z jazykovedy, literárnej vedya medzikultúrnej komunikácie.Absolvent študijného programu nadobúda:

vedomosti:
Študijný program je zameraný na prípravu študenta tak, aby si osvojil všeobecné teoretické a odborné vedomosti, získal a rozvíjal praktické zručnosti a schopnosti potrebné na vykonávanie prekladateľskej činnosti, pokročilú komunikáciu v rôznych odborných oblastiach;zvyšoval tvorivé schopnosti prostredníctvom účasti na organizovaných vzdelávacích a výskumných aktivitách študentov.Študent ovláda základy jazykovedy, literárnych a kultúrnych disciplín, ako aj praktické zručnosti v predmetoch, ktoré sú zamerané na rozvoj ovládania anglického jazyka na pokročilej úrovni.

zručnosti:
Účelom štúdia v tomto programe je získanie univerzálnych, všeobecných odborných a špecifických odborných zručností u študenta. Tieto spočívajú v kvalitnom školení budúcich odborníkov, akých si vyžaduje súčasný moderný trh práce a ktorí sú v súlade s požiadavkami novej informačnej éry. Odborník – absolvent tohto programu dobre ovláda receptívne zručnosti (počúvanie, čítanie) a produktívne zručnosti (hovorenie, písanie) v anglickom jazyku. Získa schopnosť samostatného tvorivého aplikovania nadobudnutých vedomostí v teoretickej a praktickej rovine.

profesijné kompetencie:
Absolvent študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii ovláda pojmový aparát jazykovedy, literárnej vedy a odborného jazyka (napr. odborná komunikácia v obchodnej angličtine, odborná komunikácia v zdravotníctve, odborná komunikácia – právo a pod. Disponuje i základnými vedomosťami o prekladateľských stratégiách a má osvojené znalosti problematiky interkultúrneho komunikačného správania.


prenositeľné kompetencie:

Absolvent prvého stupňa študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii ovládaadministráciu webových stránok, dokáže manažovať tím a byť súčasťou tímovej spolupráce; pri prekladateľských aktivitách ovláda zostavovanie prekladateľskej a terminologickej pamäte pomocou prekladateľských nástrojov ako napr. Trados; dokáže vytvárať bilingválne neotermíny, slovné hračky, je kreatívny na lexikálnej rovine pri spravovaní webových stránok a inzerátov, uplatnenie kreativity nájdev preklade, kontrole a revízii prekladových textov; dokáže spracovať dokumenty pre vedenie organizácií akejkoľvek organizačnej a právnej formy, pripraviť a tvoriť informačný materiál; vytvárať odborné textyv z rôznych vedných odborov.


Uplatniteľnosť absolventa:

Absolvent prvého stupňa študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii sa uplatní na trhu prácev styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím;v prekladateľských činnostiachsa uplatní ako prekladateľ –dokáže zrealizovať odborný preklad, asistovať v medzikultúrnej komunikácii v rôznych sférach komunikácie, uľahčiťmedzikultúrnu komunikáciu;uplatnenie nájdev zahraničných či medzinárodných spoločnostiach v oblasti zákazníckeho servisu, resp. starostlivosti o zákazníka “customer service“,v oblasti reklamy a vzťahov s verejnosťou.


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM v Trnave

Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka v roku 2020 (zahŕňal absolventov od roku 2005 do roku 2020) posudzovaná v týchto kategóriách:

- Spokojnosť so štúdiom na FF UCMv intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.

- Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2%v inom ako študovanom odbore.

- Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania -v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6% nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní, na ktoré ich pripravovalo štúdium.

- Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov -v tejto kategórii je pozitívna, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.

Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných kompetencií umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií. Možno teda konštatovať uspokojivú uplatniteľnosť absolventov  kombinačných učiteľských študijných programov na trhu práce.

Bližšie informácie sú k dispozícii na nasledovnom odkaze: Hodnotenie štúdia študentmi

Súbory na stiahnutie:

Interný materiál FF UCM je prístupný len pre Akreditačnú agentúru. Prístup k informačným listom predmetov majú študenti FF UCM prostredníctvom akademického informačného systému.

Infolisty pre denné bakalárske štúdium

Infolisty pre externé bakalárske štúdium

Odporúčaný študijný plán pre denné bakalárske štúdium

Odporúčaný študijný plán pre externé bakalárske štúdium

Aktuality
ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE V ŠKÓTSKU 2022
Fulbright Slovak Student Program 2023-2024
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 279
Sociálne siete