Rigorózne konanie


Témy rigoróznych prác - PaedDr.

 1. Increasing the cognitive level of pupils in primary schools: An application of Bloom's taxonomy / Zvyšovanie kognitívnej úrovne žiakov na základných školách: Aplikácia Bloomovej taxonómie
 2. Approaches to language test design and development / Rôzne prístupy k návrhom a vypracovaniu jazykových testov
 3. Language testing in measuring language proficiency: international experience and the experience of Slovakia / Testovanie jazykovej úrovne: medzinárodné skúsenosti a skúsenosti Slovenska
 4. Communicative strategies of the British and American discourse of elections / Komunikačné stratégie v britskom a americkom (pred)volebnom diskurze
 5. Drama and the English teaching process / Dráma v procese vyučovania anglického jazyka
 6. Teaching terminology in Secondary Vocational schools/ Vyučovanie terminológie na stredných odborných školách
 7. Reading skill development via reading techniques and strategies in primary/secondary schools / Rozvoj zručnosti čítania pomocou techník a stratégií čítania na základných/stredných školách
 8. Integrating digital technology in the EFL classroom: evaluating the use of digital tools and applications for language learning / Integrácia digitálnych technológií pri učení angličtiny ako cudzieho jazyka: Hodnotenie využitia digitálnych nástrojov a aplikácií vo výučbe jazykov
 9. The effectiveness of PowerPoint presentations in EFL instruction / Efektívnosť PowerPointových prezentácií vo výučbe angličtiny ako cudzieho jazyka


Témy rigoróznych prác - PhDr.

 1. Non-finite structures in English and Slovak specialised language with the focus on their structures and functions / Polovetné konštrukcie v anglickom a slovenskom odbornom jazyku s dôrazom na ich štruktúru a funkcie
 2. Comparative analysis of stylistic aspects of written discourse in internet communication in English and Slovak / Komparatívna analýza štylistických aspektov písomného diskurzu v internetovej komunikácii v angličtine a slovenčine
 3. Manipulation in British and American political discourse / Manipulatívne techniky v britskom a americkom politickom diskurze
 4. Contrastive analysis of stress in English and Slovak / Konfrontačná analýza prízvuku v angličtine a slovenčine
 5. Terminology in a selected subject field. Slovak/English dictionary / Terminológia vo vybranom vednom odbore. Anglicko-slovenský slovník
 6. Author’s style from the stylistic perspective / Autorský štýl XY zo štylistického hľadiska (vlastný výber autora)
 7. The evolution of internet slang: a corpus-based analysis of historical trends and influences / Evolúcia internetového slangu: Korpusová analýza historických trendov a vplyvov
 8. Linguistic innovations in online communication: a sociolinguistic study of neologisms and slang in social media / Lingvistické inovácie v online komunikácii: Sociolingvistická štúdia neologizmov a slangu v sociálnych médiách
 9. Visual and multimodal elements in internet slang: analyzing the incorporation of emojis, memes, and GIFs / Vizuálne a multimodálne prvky v internetovom slangu: Analýza začlenenia emodži, mémov a GIFov
 10. Komparácia prekladateľských postupov a riešení vo vybranom umeleckom diele / Comparison of translation procedures and solutions in a selected piece of art - špecifikovať
 11. Dynamické princípy neologizácie lexiky a ichrealizácia v angličtine a slovenčine z vnútrojazykového a kontrastívneho hľadiska / Dynamic principles of neologization of lexis in English and in Slovak
 12. Úloha interkultúrnej kompetencie v medzinárodnej diplomacii a zahraničnej politike USA / The role of intercultural competence in international diplomacy and foreign policy of the USA
 13. Interkultúrne anglofónne vzťahy a výzvy v globalizovanom svete / Intercultural anglophone relations and challenges in a globalized world
  Aktuality
  ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE V ŠKÓTSKU 2022
  Fulbright Slovak Student Program 2023-2024
  Kalendár
  po ut st št pi so ne
          01 02 03
  04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  Kontakt
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 279
  Sociálne siete