Učiteľstvo AJ v kombinácii

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijný program: anglický jazyk a literatúra

Forma štúdia: denná, externá


Rada pre študijný program: 

Predseda: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.

Členovia:

doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.

doc. Gabrielu Chmelíková, PhD.

Bc. Paulína Škablová

Mgr. Ján Horecký

Mgr. Edita Kschillová


Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu: 

za aprobáciu anglický jazyk a literatúra: prof. Olga Byessonova, DrSc.

za učiteľský základ: doc. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.


Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov: 

za aprobáciu anglický jazyk a literatúra: 

prof. Olga Byessonova, DrSc

doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.

doc. Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.

za učiteľský základ: 

doc. Mariana Sirotová, PhD. – funkčné miesto profesorky

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. – funkčné miesto docentky

prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha funkčné miesto profesora

Cieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy). 

Absolvent bude mať rozvinutý komplex znalostí a vedomostí, kľúčových spôsobilosti a schopností, hodnotových postojov a osobných čŕt, ktoré mu umožnia úspešné vykonávanie povolania učiteľa, začlenenie sa do pracovných i mimopracovných spoločenských štruktúr. 


Profil absolventa:

Výstupy vzdelávania v kategóriách :

1. Vedomosti:

Absolvent bude ovládať poznatky o javoch pedagogickej reality, edukačných procesoch a ich činiteľoch, determinantoch výchovy a vzdelávania, ako aj poznatky o spôsoboch poznávania pedagogickej reality, o pedagogických a didaktických prístupoch, koncepciách a poznatky o riešení rôznorodých pedagogických situácií. Absolvent bude ovládať poznatky vzdelávacej inklúzie, rozvoja osobností žiakov a uplatňovania diagnostických, intervenčných a evalvačných činností. Absolvent bude ovládať poznatky vedných disciplín, ktoré predstavujú jeho aprobačné vyučovacie predmety. Bude disponovať rozsiahlym vedeckým poznaním v profilovej oblasti anglický jazyk a literatúra. Bude oboznámený so systematickými poznatkami jazykovedných disciplín ako štylistika anglického jazyka, aplikovaná lingvistika, frazeológia anglického jazyka, sémantika, pragmatika, rozoznávať variety anglického jazyka. Zároveň bude mať znalosti z dejín literatúry anglofónnych krajín v širšom historickom a kultúrnom kontexte. Osvojí si aktuálne štátne vzdelávacie programy v oblasti jazyk a komunikácia, zvládne teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent bude ovládať rozsiahle teoretické a praktické súvislosti obsahu vzdelávania a didaktiky vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka, poznať alternatívne formy vyučovania a stratégie učenia sa. 

2. Zručnosti:

Absolvent bude disponovať rozsiahlymi metodickými spôsobilosťami v profilovej oblasti anglický jazyk a literatúra vrátane zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií. Bude ovládať študovaný anglický jazyk v ústnej a písomnej interakcii. Bude kompetentný samostatne formulovať vedecký problém, vzťahovo-analyticky uvažovať v problematike disciplín študijného odboru ako sú napr. aplikovaná lingvistika, štylistika, frazeológia a súčasná literatúra a kultúra anglofónnych krajín. Dokáže uplatniť východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy anglického jazyka a literatúry. 

3. Profesijné kompetencie v oblastiach: 

Žiak - absolvent magisterského vzdelávania bude vedieť adekvátne identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka a sociokultúrny kontext vývinu žiaka. 

• Edukačný proces – absolvent bude ovládať obsah a didaktiku vyučovacích aprobačných predmetov, ktoré sú kombináciou jeho študijného programu, bude vedieť adekvátne plánovať a projektovať vyučovanie, realizovať vyučovanie, hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka. 

• Profesijný rozvoj – absolvent bude primerane plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, dokáže sa stotožniť s hodnotami a poslaním vzdelávacej inštitúcie. Absolvent bude schopný aplikovať metodické princípy rozvíjania všetkých jazykových zručností. Dokáže zohľadniť interkultúrne aspekty vo vyučovaní, rozvíjať autonómiu učenia sa a samostatným a primeraným spôsobom uskutočňovať pedagogické hodnotenie a evalváciu. Bude pripravený vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a vyhodnocovať jeho výsledky. Bude kompetentný realizovať skúmanie pedagogických javov v prostredí výučby anglického jazyka a literatúry, formulovať závery vlastného skúmania a disponovať spôsobilosťou akademického písania. Dokáže predstaviť výsledky svojho skúmania pred odbornou komunitou v anglickom jazyku. Dokáže zrozumiteľne a presvedčivo propagovať výsledky bádaní širšej verejnosti.

4. Prenositeľné kompetencie:

Absolvent bude mať rozvinutú schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť pracovať s informáciami, schopnosť niesť zodpovednosť, schopnosť identifikovať a riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme a viesť tím, schopnosť tvorivého a pružného myslenia a konania, komunikačné schopnosti ,prezentačné zručnosti, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam, zručnosť písomného prejavu a schopnosť pracovať v interkultúrnom / medzinárodnom prostredí. Bude preukazovať vysoký stupeň pracovnej samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí ako špecialista na vyučovanie cudzích jazykov vo všeobecnosti. Absolvent bude schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov a kolektív. Dokáže účinne komunikovať s rôznorodými aktérmi výkonu jeho profesie, externým prostredím a zvládať verejný prejav. Bude dodržiavať princípy profesijnej etiky ako sociálne angažovaný člen spoločnosti s rozvinutými spoločensky akceptovanými občianskymi postojmi, pozitívnym postojom k svojej profesii, cieľovej skupine a vlastnému celoživotnému vzdelávaniu


Uplatniteľnosť absolventa:

Absolvent druhého stupňa študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii sa uplatní na trhu prácev styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím;v prekladateľských a tlmočníckych činnostiach sa uplatní ako prekladateľ a tlmočník – dokáže zrealizovať odborný preklad, tlmočenie konzekutívnou a simultánnou technikou, asistovať v medzikultúrnej komunikácii v rôznych sférach komunikácie, uľahčiť medzikultúrnu komunikáciu;uplatnenie nájdev zahraničných či medzinárodných spoločnostiach v oblasti zákazníckeho servisu, resp. starostlivosti o zákazníka “customer service“,v oblasti reklamy a vzťahov s verejnosťou.


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM v Trnave

Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka v roku 2020 (zahŕňal absolventov od roku 2005 do roku 2020) posudzovaná v týchto kategóriách:

- Spokojnosť so štúdiom na FF UCMv intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.

- Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2%v inom ako študovanom odbore.

- Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania -v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6% nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní, na ktoré ich pripravovalo štúdium.

- Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov -v tejto kategórii je pozitívna, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.

Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných kompetencií umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií. Možno teda konštatovať uspokojivú uplatniteľnosť absolventov  kombinačných učiteľských študijných programov na trhu práce.

Bližšie informácie sú k dispozícii na nasledovnom odkaze: Hodnotenie štúdia študentmi

Súbory na stiahnutie:

Interný materiál FF UCM je prístupný len pre Akreditačnú agentúru. Prístup k informačným listom predmetov majú študenti FF UCM prostredníctvom akademického informačného systému.

Infolisty pre denné magisterské štúdium

Infolisty pre externé magisterské štúdium

Odporúčaný študijný plán pre denné magisterské štúdium

Odporúčaný študijný plán pre externé magisterské štúdium

Aktuality
ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE V ŠKÓTSKU 2022
Fulbright Slovak Student Program 2023-2024
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 279
Sociálne siete