Profil katedry

Katedra anglistiky a amerikanistiky vznikla ako jedno z nosných pracovísk Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v roku 1997. Základnou úlohou katedry je výchova kvalifikovaných odborníkov v oblasti anglického jazyka, literatúry a kultúry, ako aj príprava budúcich učiteľov pre stredné školy a druhý stupeň základných škôl. Vzdelávanie prebieha v súlade s aktuálnymi odbornými a informačno-technologickými požiadavkami modernej spoločnosti. Prioritou katedry je nielen sprostredkovať relevantné informácie z oblasti lingvistiky, literatúry a kultúry, ale prebudiť u študentov kreatívne a kritické myslenie.

V súčasnosti poskytuje Katedra anglistiky a amerikanistiky vzdelávanie v odbore Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii a Učiteľstvo akademických predmetov – Anglický jazyk a literatúra v kombinácii. Katedra ponúka vzdelávanie formou denného prezenčného a externého štúdia. Samozrejmosťou sa stalo rigorózne pokračovanie.

Absolvent odboru Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii ovláda pojmový aparát jazykovedy, literárnej vedy a odborného jazyka (napr. obchodná angličtina, angličtina v cestovnom ruchu, angličtina v zdravotníctve, angličtina vo vede a technike, právnická angličtina a pod.), ovláda prácu s informačnými technológiami a získa i základné poznatky z oblasti riadenia a manažmentu. Disponuje i základnými vedomosťami o prekladateľských stratégiách a technikách simultánneho a konzekutívneho tlmočenia a má osvojené znalosti problematiky interkultúrneho komunikačného správania.  

Absolvent odboru Učiteľstvo akademických predmetov získa poznatky v disciplíne predmetovej špecializácie a je spôsobilý byť učiteľom predmetov, ktoré prislúchajú jeho špecializácii na úrovni primárneho a sekundárneho vzdelávania.


Katedra prijíma študentov, ktorí už anglický jazyk ovládajú minimálne na úrovni B2. Ponúka im poznatky o cieľovom (anglickom) jazyku v anglickom jazyku. Študenti majú možnosť porovnávať osvojovanie si a učenie sa cudzieho jazyka s materinským v rámci jazykovedných disciplín. Skúmajú otázky bilingvizmu a multilingvizmu, aplikujú pritom vlastné skúsenosti. Vďaka početným prednáškam, ktoré katedra organizuje, sa stretávajú s odborníkmi z praxe a majú tak príležitosť dozvedieť sa, aké očakávania a požiadavky sa v praxi na absolventov kladú. Spoznajú prácu prekladateľa v prekladateľských spoločnostiach, vyskúšajú si tlmočenie v profesionálnych tlmočníckych kabínkach využitím konzekutívnej a simultánnej techniky tlmočenia. Priamo v reálnych podmienkach praktického života tlmočia na rôznych konferenciách, či významných podujatiach. Využívajú príležitosti, ktoré im katedra ponúka a môžu vycestovať do zahraničia na jeden semester alebo celý akademický rok. Dostanú sa do kontaktu s rôznymi kultúrami. Diskutujú o otázkach súvisiacich s multikultúrou, identitou, ochranou štátneho jazyka a pod. Analyzujú texty a získavajú prehľad o literatúre súčasnej, ale i minulej, rozvíjajú si schopnosť čítať s porozumením, učia sa tvoriť kreatívne, myslieť kriticky, správne argumentovať, ale i prijať mienku iných a dosiahnuť konsenzus. Humanitné vzdelávanie rešpektuje jednotlivca a jeho potreby, ale dôraz kladie na vzájomnú spoluprácu a spoločné riešenia.    

Medzinárodný tím katedry sa podieľa na riešení národných a medzinárodných projektov a rôznych grantových úloh. Je pravidelným organizátorom odborných vedeckých konferencií, seminárov a workshopov na domácej a medzinárodnej úrovni. Jednotliví členovia sa aktívne venujú vedecko-výskumnej činnosti v danom odbore a sú autormi publikácií s interdisciplinárnym presahom.

Publikačnú činnosť členov katedry si môžete pozrieť cez on-line katalóg Univerzitnej knižnice UCM.

Viac sa dozviete na našej web stránke v sekcii "o katedre" - "zo života katedry"

Kontakt
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete