Profil katedry

Katedra anglistiky a amerikanistiky vznikla ako jedno z nosných pracovísk Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v roku 1997. Základnou úlohou katedry je výchova kvalifikovaných odborníkov v oblasti anglického jazyka, literatúry a kultúry, ako aj príprava budúcich učiteľov pre stredné školy a druhý stupeň základných škôl. Vzdelávanie prebieha v súlade s aktuálnymi odbornými a informačno-technologickými požiadavkami modernej spoločnosti. Prioritou katedry je nielen sprostredkovať relevantné informácie z oblasti lingvistiky, literatúry a kultúry, ale prebudiť u študentov kreatívne a kritické myslenie.

V súčasnosti poskytuje Katedra anglistiky a amerikanistiky vzdelávanie v odbore Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii a Učiteľstvo akademických predmetov – Anglický jazyk a literatúra v kombinácii. Katedra ponúka vzdelávanie formou denného prezenčného a externého štúdia. Samozrejmosťou sa stalo rigorózne pokračovanie.

Absolvent odboru Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii ovláda pojmový aparát jazykovedy, literárnej vedy a odborného jazyka (napr. obchodná angličtina, angličtina v cestovnom ruchu, angličtina v zdravotníctve, angličtina vo vede a technike, právnická angličtina a pod.), ovláda prácu s informačnými technológiami a získa i základné poznatky z oblasti riadenia a manažmentu. Disponuje i základnými vedomosťami o prekladateľských stratégiách a technikách simultánneho a konzekutívneho tlmočenia a má osvojené znalosti problematiky interkultúrneho komunikačného správania.  

Absolvent odboru Učiteľstvo akademických predmetov získa poznatky v disciplíne predmetovej špecializácie a je spôsobilý byť učiteľom predmetov, ktoré prislúchajú jeho špecializácii na úrovni primárneho a sekundárneho vzdelávania.


Katedra prijíma študentov, ktorí už anglický jazyk ovládajú minimálne na úrovni B2. Ponúka im poznatky o cieľovom (anglickom) jazyku v anglickom jazyku. Študenti majú možnosť porovnávať osvojovanie si a učenie sa cudzieho jazyka s materinským v rámci jazykovedných disciplín. Skúmajú otázky bilingvizmu a multilingvizmu, aplikujú pritom vlastné skúsenosti. Vďaka početným prednáškam, ktoré katedra organizuje, sa stretávajú s odborníkmi z praxe a majú tak príležitosť dozvedieť sa, aké očakávania a požiadavky sa v praxi na absolventov kladú. Spoznajú prácu prekladateľa v prekladateľských spoločnostiach, vyskúšajú si tlmočenie v profesionálnych tlmočníckych kabínkach využitím konzekutívnej a simultánnej techniky tlmočenia. Priamo v reálnych podmienkach praktického života tlmočia na rôznych konferenciách, či významných podujatiach. Využívajú príležitosti, ktoré im katedra ponúka a môžu vycestovať do zahraničia na jeden semester alebo celý akademický rok. Dostanú sa do kontaktu s rôznymi kultúrami. Diskutujú o otázkach súvisiacich s multikultúrou, identitou, ochranou štátneho jazyka a pod. Analyzujú texty a získavajú prehľad o literatúre súčasnej, ale i minulej, rozvíjajú si schopnosť čítať s porozumením, učia sa tvoriť kreatívne, myslieť kriticky, správne argumentovať, ale i prijať mienku iných a dosiahnuť konsenzus. Humanitné vzdelávanie rešpektuje jednotlivca a jeho potreby, ale dôraz kladie na vzájomnú spoluprácu a spoločné riešenia.    

Medzinárodný tím katedry sa podieľa na riešení národných a medzinárodných projektov a rôznych grantových úloh. Je pravidelným organizátorom odborných vedeckých konferencií, seminárov a workshopov na domácej a medzinárodnej úrovni. Jednotliví členovia sa aktívne venujú vedecko-výskumnej činnosti v danom odbore a sú autormi publikácií s interdisciplinárnym presahom.

Publikačnú činnosť členov katedry si môžete pozrieť cez on-line katalóg Univerzitnej knižnice UCM.

Viac sa dozviete na našej web stránke v sekcii "o katedre" - "zo života katedry"

Aktuality
 OZNAM ŠTUDENTOM 2. ROČ. AJKK MGR. DENNEJ FORMY - Kolokvium diplomových prác sa bude konať dňa 30.01.2018 v Aule na Bučianskej ulici.
Oznam študentom - záujemcom o študijné pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus Plus: výberové konanie na študentské mobility na KAA sa bude konať 29. januára 2018 o 10.00 hod v...
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Kontakt
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete