Zo života katedry
Dňa 26. 04. 2023 sa študenti Katedry anglisitky a amerikanistiky FF UCM spolu so svojimi pedagógmi doc. Adelou Böhmerovou a dr. Boženou Petrášovou zúčastnili v Divadle Jána Palárika v Trnave predstavenia Troilos a Kressida od Williama Shakespeara. Všetkým sa predstavenie veľmi páčilo a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné podujatia.
Prednáška našej študentky na tému Against Nature

Dňa 23. marca 2022 poslucháčka 1. ročníka magisterského stupňa štúdia, Bc. Ema Dvořáková, obohatila študentom druhého ročnika bakalárskeho stupňa štúdia pravidelné prednášky z britskej literatúry svojím vlastným rozborom zaujímavej problematiky v oblasti Estetizmu a Dekadencie v britskej literatúre. Prednáška Bc. Emy Dvořákovej niesla názov Against Nature a pojednávala o vplyve "influencerov", ktorý možno badať aj na konci 19. storočia v tvorbe Oscara Wildea. Študentkin vklad do problematiky bol osviežujúcim prínosom do rozsiahlej tematiky britskej literatúry. V mene Katedry anglistiky a amerikanistiky a jej študentov ďakujeme za takúto tvorivú činnosť a dúfame, že podobných udalostí zažije naša katedra viac. 

Dňa 14.3.2022 sa študenti KAA spolu so svojou vyučujúcou zúčastnili divadelného predstavenia Ferlinghetti alebo Lunapark v hlave, ktoré sa konalo v Štúdiu Divadla Jána Palárika v Trnave. Išlo o činohru naštudovanú podľa motívov tvorby predstaviteľa generácie beatnikov v americkej literatúre Lawrenca Ferlinghettiho. Podujatie sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom zo strany študentov. Po predstavení sa v užšom kruhu uskutočnila interaktívna beseda s autorom a režisérom tejto inscenácie a s hercami, ktorí sa v nej predstavili. Autorom a režisérom je Mário Drgoňa, skvelý herecký výkon podal nielen Vladimír Jedľovský, ale aj predstavitelia mladej hereckej generácie Natália Fašánková, Polina Nikolaevskaya, Peter Martinček či Michal Spielmann. Do besedy sa aktívne zapojili aj naši študenti.

PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. a PhDr. Božena Petrášová, PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM sa 8.10. a 26.11.2021 zúčastnili online workshopu pod názvom Language for Work. Workshopu sa zúčasnili ako členky riešiteľského kolektívu medzinárodného projektu s názvom Language for work | How to support work-related language learning for adult migrants. Projekt koordinuje ECML (Európske centrum pre moderné jazyky), ktoré je inštitúciou Rady Európy, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, Bratislava a s UKF v Nitre. Riešiteľmi projektu sú experti z rôznych krajín sveta. Koordinátormi projektu sú pani Matilde Grünhage-Monetti, Nemecko, a pán Alex Bradell, Veľká Británia. Národnými kontaktnými osobami projektu sú pani PhDr. Denisa Ďuranová, ktorá v projekte zastupuje Slovenskú republiku ako národná koordinátorka Európskej agentúry pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie, a doc. Edita Hornáčková Klapicová, PhD. z UKF Nitra. 

3.12.2021 sa študenti 2.ročníka BcD UAP spolu so svojou vyučujúcou zúčastnili interaktívnej prednášky Dr. Jeffreyho Hassa z Ave Maria University in Florida, ktorý od roku 2014 pôsobí ako člen Franciscan University's Austrian Program. Názov prednášky: Cold War in Berlin. Podujatie organizovala UKF Nitra. Konalo sa v online priestore. 

V rámci Týždňa vedy a techniky sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky UCM uskutočnilo v novembri 2021 viacero zaujímavých podujatí. Jedným z nich bola prednáška pani doc. PhDr. Adely Böhmerovej, M. A., CSc. pod názvom Words as witnesses of (recent) times/ Slová ako svedkovia (nedávnych) čias, ktorá sa zo strany študentov stretla s veľmi priaznivým ohlasom. Prednáška sa konala online cez aplikáciu MS Teams.

Ďalšími, nemenej zaujímavými podujatiami, boli workshopy Naštartujte svoje kreatívne myslenie, ktoré viedla lektorka Kreatívneho myslenia pani Alexandra Kello, Design Thinking Workshop organizovaný New Generation of Founders, A Grow with Google Programme, ktorý sa uskutočnil pod záštitou Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako aj odborná prednáška PhDr. Marianny Hudcovičovej, PhD. s názvom "Farebné" prirovnania v anglickom a slovenskom jazyku. Všetky odborné podujatia sa konali v online priestore. Plánovaná návšteva divadelného predstavenia v Štúdiu Divadla Jána Palárika v Trnave Ferlinghetti alebo Lunapark v hlave spojená s interaktívnou besedou pre študentov sa neuskutočnila z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie.

Jolly Phonics 16. 12. 2020

Dňa 16. 12. 2020 sa uskutočnilo online stretnutie študentov 3. ročníka odboru učiteľstvo s pani Vierou Machálkovou, ktorá je zakladateľkou, priekopníčkou a trénerkou hravej metódy Jolly Phonics na Slovensku už od roku 2010. Metodika Jolly Phonics pochádza z Veľkej Británie, odkiaľ sa rýchlo rozšírila po celom svete a svojou efektivitou dosahuje pri výučbe angličtiny vynikajúce výsledky.

Týždeň vedy a techniky 2020

V rámci týždňa vedy a techniky 2020 sa uskutočnili nasledovné prednášky:

prof. Ing. Monika Rychtáriková-Glorieux, PhD.: „Ľudská reč ako akustický signál“ (11. 11. 2020 o 11:10)

Prof. Ing. Monika Rychtáriková-Glorieux, PhD. pôsobí paralelne na Slovensku a v Bruseli. Aktívne sa podieľa predovšetkým na projektoch zameraných na zlepšenie zrozumiteľnosti reči v školských triedach, vnímaní hudby v priestore, pri vývoji načúvacích prístrojov slabo počujúcich, pri výskume v oblasti akustickej orientácie slepých ľudí v interiéri budov, ako aj pri objektívnom meraní a subjektívnom vnímaní zvukovej izolácie stien. V neposlednom rade sa zameriava na hľadanie medzipredmetových súvislostí a na uplatnenie poznatkov priestorovej akustiky a tzv. auralizácie v iných odvetviach vedy. V roku 2016 bola ocenená titulom „Vedkyňa roka SR 2015“.

Obsah prednášky: Prednáška mala interdisciplinárny charakter, poukázala na možnosti vzájomných súvislostí vo využívaní poznatkov akustiky a akustickej fonetiky, ako aj na hľadanie ďalších súvislostí medzi uvedenými vednými disciplínami.

Mgr. Jozef Štefčík, PhD.: „Nástroje pre počítačom podporovaný preklad“ (13. 11. 2020 od 9:20 do 10:50)

Mgr. Jozef Štefčík, PhD. pôsobí na Katedre jazykovedy a translatológie Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti je výkonným predsedom Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej a vedeckej literatúry.

Obsah prednášky: Prednáška mala teoreticko-praktický charakter ponúkajúci pohľad na prácu s nástrojmi pre počítačom podporovaný preklad-CAT. Ako príklad boli uvedené dva prekladateľské nástroje - SDL Trados a MemoQ.

Kolokvium diplomových prác 2020 na Katedre anglistiky a amerikanistiky

Každoročné podujatie pod názvom Kolokvium diplomových prác, ktoré organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, sa konalo dňa 3. februára 2020 v priestoroch Auly Jozefa Matúša v Trnave.

Končiaci študenti druhého ročníka magisterskej formy štúdia prezentovali projekty, t.j. rozpracované diplomové práce, ktorú budú obhajovať na tohtoročných kolokviálnych skúškach. Spolu odznelo tridsať prezentácií diplomových prác z oblastí výskumu lingvistiky, odborného jazyka a terminológie a literatúry a kultúry.

Ani tento rok nechýbalo tlmočenie simultánnou technikou z anglického jazyka do slovenského. Tlmočnícky servis zabezpečovali študenti prvého ročníka magisterského štúdia, ktorí si mali tak možnosť prakticky vyskúšať tlmočenie na verejnom podujatí. Svojich starších spolužiakov prišli povzbudiť tretiaci bakalári a získali tak predstavu, čo ich bude v ďalšom štúdiu na našej katedre čakať.

(autor: PhDr. Gabriela Siantová, PhD.)

Aktuality
ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE V ŠKÓTSKU 2022
Fulbright Slovak Student Program 2023-2024
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Kontakt
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 279
Sociálne siete