Zo života katedry


Prednáška „Pracovné právo“ a „Terminológia pracovného práva v slovenčine a v angličtine“.

V pondelok, 6. novembra 2017 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnila prednáška s odborníkom z praxe – Mgr. Ing Rastislavom Kellerom. Prednášku zorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Téma prednášky bola nielen zaujímavá, no najmä praktická – „Pracovné právo“ a „Terminológia pracovného práva v slovenčine a v angličtine“. Bohatá diskusia sa viedla v znamení rozdielov v terminológii v slovenskom práve oproti anglickému či americkému právu.

Medzinárodná vedecká konferencia „Deti v sieti“ – Bratislava, 4. mája 2017

Dňa 4. mája (štvrtok) 2017 sa v reprezentatívnych priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislava uskutočnilo významné podujatie – 1. Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Deti v sieti“, témou ktorej boli práva dieťaťa a ich ochrana, nové prístupy k separácii detí, prelomenie bariér týrania a zneužívania detí, syndróm odcudzeného rodiča, emočné týranie detí, kríza talianskeho rodinného práva, zneužívanie detí médiami, či iné.

Medzinárodnej konferencie sa zúčastnilo viac ako 250 účastníkov – domácich ako i zahraničných expertov v oblasti CAN alebo PAS syndrómu, učiteľov, sociálnych pracovníkov, predstaviteľov ministerstiev a inštutúcií v starostlivosti o týrané a zanedbávané deti.

Organizátori akcie poskytli príležitosť študentom Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave zabezpečiť tlmočnícky servis – tlmočilo sa v oboch smeroch (z anglického do slovenského jazyka a opačne). Študenti mali takto znova príležitosť predviesť svoje tlmočnícke schopnosti v praktickej situácii, o čo sa v rámci tlmočníckych seminárov snažíme v každom semestri. Študenti – tlmočníci obstáli v tejto veľmi náročnej skúške dôstojne.           (PhDr. Gabriela Siantová, PhD.)

Kariérne príležitosti pre lektorov cudzích jazykov - prečítajte si TU

23.3.2017   Slávnostné otvorenie výstavy Čínsky príbeh – Čínsky Tibet

Na pozvanie rektora UCM v Trnave Dr. h. c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc. zavítal dňa 23. marca 2017 J.E. veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku pán Lin Lin. J.E. pán veľvyslanec priblížil stručnú históriu vzdelávania, vedecko-technického a ekonomického rozvoja a svoju pozornosť zameral na súčasný stav vysokého školstva v Číne, na jeho úspechy a vysokú kvalitatívnu úroveň, ktorú dokumentoval postavením čínskych univerzít vo svetovom rebríčku úspešnosti. Poukázal aj na to, že čínska vláda poskytuje štipendijnú podporu aj zahraničným študentom na čínskych univerzitách.
Súčasťou návštevy bolo aj slávnostné otvorenie výstavy Čínsky príbeh – Čínsky Tibet, ktorá dokumentuje život a prírodnú scenériu Číny a Tibetu. Počas otvorenia prof. Zhang, lektor čínskeho jazyka na našej univerzite krátkou prezentáciou previedol prítomných dejinami ČĽR až po súčasnosť. 

Dvaja vybraní študenti KAA študijného programu Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii si mali na tomto významnom podujatí možnosť prakticky vyskúšať tlmočenie konzekutívnou technikou a aplikovať tak teoretické znalosti do praxe.

Študenti majú možnosť každoročne si vyskúšať svoje tlmočnícke schopnosti v praktických situáciách (či už s použitím konzekutívnej alebo simultánnej techniky).

V letnom semestri, 4. mája, nás aktuálne čaká celodenná účasť na konferencii na VŠ sv. Alžbety v Bratislave, kde budeme tlmočiť simultánnou technikou. (PhDr. Gabriela Siantová, PhD.)

Dňa 08.03.2017 sa na KAA konala prednáška o spolupráci prekladateľov s prekladateľskými spoločnosťami a o činnosti prekladateľskej spoločnosti. Cieľovou skupinou boli primárne študenti prvého ročníka magisterského stupňa štúdia odboru Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii, ale zúčastniť sa mohli aj študenti iných ročníkov. Prednášajúci Mgr. Jakub Absolon (manažér spokojnosti klientov) predstavil spoločnosť ASAP-translation.com, s.r.o. v Nitre, ktorá je zakladajúcim členom Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska a je na trhu od r. 2005. Študenti mali možnosť spoznať rôzne prekladateľské programy a softvéry, dozvedeli sa zaujímavosti o postupoch pri prekladoch a tlmočení.

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM pripravuje každoročne pre svojich študentov Kolokvium záverečných prác, kde študenti magisterského stupňa štúdia, končiaci štúdium v danom akademickom roku, prezentujú projekty vlastných diplomových prác. Majú tak možnosť predstaviť rozpracované práce s čiastkovými výsledkami vo výskume a dostať spätnú reakciu od vyučujúcich KAA – školiteľov ako aj budúcich oponentov. Kolokvium ZP sa už stalo tradíciou na pôde katedry, avšak tento rok sa nieslo v „novom duchu“ a v iných priestoroch, aké boli dosiaľ zvykom.

7. februára 2017 sa v nových priestoroch auly na Bučianskej ulici v Trnave zišlo približne štyridsať študentov 2. ročníka Mgr. stupňa ako aj ich tridsať mladších spolužiakov – študentov prvého ročníka Mgr., ktorí simultánnou technikou tlmočili výkony rečníkov – prezentujúcich študentov a mali si takto možnosť prakticky vyskúšať tlmočenie s použitím špičkovej tlmočníckej techniky. KAA týmto spôsobom odštartovala projekt v modifikovanej podobe, ktorý sa osvedčil na iných fakultách v rámci Slovenska ako aj v zahraničí známy ako „Modelová konferencia.“ Študenti – tak prezentujúci ako aj tlmočiaci – sa na svoje vystúpenie pripravili zodpovedne, o čom svedčili aj kvalitné výkony a spokojnosť pedagógov.

KAA bude organizovať Kolokvium záverečných prác aj v budúcich rokoch a plánuje do projektu zapojiť aj študentov bakalárskeho stupňa štúdia. (Gabriela Siantová)

Modelová konferencia 2016 (Ekonomická univerzita Bratislava)

Modelová konferencia FMV 2016 je projekt organizovaný študentmi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V aule bratislavskej Ekonomickej univerzity sa v stredu 13. apríla 2016 konal 9. ročník Modelovej konferencie. Na jej príprave sa podieľali študenti Fakulty medzinárodných vzťahov v spolupráci so študentmi iných odborov, ako napríklad žurnalistika, masmediálna komunikácia, filmová tvorba, či prekladateľstvo a tlmočníctvo. Modelová konferencia im poskytuje možnosť vyskúšať si ako v praxi využiť nadobudnuté teoretické poznatky a zdokonaliť svoje argumentačné a vyjednávacie schopnosti. 

(zdroj: http://tv.teraz.sk/spravodajstvo/modelova-konferencia-mala-uspechx44e6bi/7001/


Tento rok po prvýkrát oslovili na spoluprácu študenti FMV Ekonomickej univerzity v Bratislave aj Filozofickú fakultu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Do úspešného študentského projektu sa zapojili študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky, ktorých študijným programom je anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii a do študijného programu majú zahrnutý okrem iného aj predmet tlmočníctvo. Takto si mali možnosť prakticky vyskúšať simultánne tlmočenie v simulovanom profesionálnom prostredí pod odborným dohľadom a usmernením profesionálnych tlmočníkov. Študenti FF UCM dôstojne reprezentovali svoju fakultu i celú univerzitu. 

Filozofická fakulta UCM bude v úspešnom projekte s Ekonomickou univerzitou v Bratislave pokračovať aj v budúcich ďalších ročníkoch Modelovej konferencie.  (PhDr. Gabriela Siantová, PhD.)

Slávnostná akadémia k 90. narodeninám prof. Jána Podoláka

17. mája 2016 uplynulo presne 90 rokov od narodenia významného slovenského vedca a pedagóga. Prof. Ján Podolák, bývalý rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, vedúca osobnosť slovenskej etnológie a rešpektovaný odborník, sa v tento deň dožil významného jubilea, na počesť ktorého sa uskutočnila slávnostná akadémia.

V priestoroch novej auly UCM na Bučianskej ulici sa zišli pozvaní hostia, ale aj verejnosť, aby si účasťou na tejto slávnosti uctili poctivú prácu, zásluhy, ale najmä život jubilanta.

Okrem predstaviteľov UCM v Trnave, teda samotného rektora a akademických funkcionárov, boli na podujatí prítomní aj rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, či dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj zástupcovia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, zástupcovia Ústavu etnológie SAV. Verejný sektor reprezentovali zástupcovia Ministerstva školstva SR, predseda VÚC či predstaviteľ RKS.

(zdroj: http://ff.ucm.sk/sk/17052016/)

Študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky tlmočili simultánnou technikou (zo slovenského do anglického jazyka) celý priebeh a program slávnostnej akadémie. Mali si tak možnosť prakticky vyskúšať teoretické znalosti a tlmočnícke zručnosti nadobudnuté nácvikom na tlmočníckych seminároch. (PhDr. Gabriela Siantová, PhD.)


Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Kontakt
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 225
  • fax: 033 5565 106
Sociálne siete