Učiteľstvo AJ v kombinácii

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijný program: anglický jazyk a literatúra 

Forma štúdia: denná, externá

Ďalšie možnosti štúdia: možnosť absolvovať Mgr. štúdium


Rada pre študijný program: 

Predseda: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.

Členovia: 

doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.

doc. Gabrielu Chmelíková, PhD.

Bc. Paulína Škablová

Mgr. Ján Horecký

Mgr. Edita Kschillová


Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu: 

za aprobáciu anglický jazyk a literatúra: prof. Olga Byessonova, DrSc.

za učiteľský základ: doc. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.


Osoby zabezpečujúce výučbu profilových predmetov: 


za aprobáciu anglický jazyk a literatúra: 

prof. Olga Byessonova, DrSc

doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.

doc. Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.


za učiteľský základ: 

doc. Mariana Sirotová, PhD. – funkčné miesto profesorky

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. – funkčné miesto docentky

prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha  funkčné miesto profesora

Profil absolventa bakalárskeho stupňa vzdelávania zameraný na pedagogického asistenta: Absolvent v pozícii pedagogického asistenta dokáže podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Profil absolventa:

Výstupy vzdelávania v kategóriách: 

1. vedomosti:

Absolvent bude ovládať poznatky pedagogických a psychologických disciplín zameraných na individuálnu prácu so žiakom alebo skupinou žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. 

2. zručnosti:

Absolvent pod vedením učiteľa dokáže participovať na realizácií edukačných činností priamo v školskom prostredí, samostatne vykonávať menej náročné a pomocné práce v edukačnom procese. 

3. profesijné kompetencie:

Absolvent bude mať rozvinuté najmä kompetencie - identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka, identifikovať sociokultúrny kontext vývinu žiaka, implementovať metódy práce so žiakom so špecifickými- výchovno-vzdelávacími potrebami, plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj. 

4. prenositeľné kompetencie:

Absolvent bude mať rozvinuté komunikačné schopnosti, organizačné zručnosti, digitálne zručnosti, kreativitu, interpersonálne schopnosti, mentorské schopnosti, metakognitíve schopnosti a uvažovanie v súvislostiach, prácu v tíme a s tímom, schopnosť zvládať záťažové situácie a prekážky, schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam a schopnosť pracovať v interkultúrnom prostredí. 

Výstupy vzdelávania v kategóriách pre aprobáciu Anglický jazyk a literatúra: 

1. vedomosti:

Absolvent disponuje základným vedeckým poznaním v profilovej oblasti Anglický jazyk a literatúra a má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Disponuje vzťahovo-argumentačne nadobudnutými vedomosťami o anglickom jazyku a jeho zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach jeho fungovania vo všetkých jazykových rovinách a vzťahoch k iným jazykom, špeciálne k slovenskému jazyku. Pozná všetky jazykové roviny jazykového systému anglického jazyka, nosné údaje, pojmy, princípy a teoretické a metodologické zásady lingvistických a literárno-vedných disciplín. Nadobudne teoretické a praktické vedomosti o všetkých rovinách anglického jazyka a zdokonalí sa vo všetkých štyroch jazykových zručnostiach. Nadobudne vedomosti o britskej a americkej literatúre a vedomosti o britskej a americkej civilizácii. Absolvent tohto študijného programu získa vedomosti o práci pedagogického asistenta pri práci so žiakmi so špecifickými potrebami. Absolvent tohto študijného programu bude schopný aplikovať získané vedomosti v praxi. 

2. zručnosti:

Absolvent ovláda anglický jazyk na vysokej praktickej úrovni. Špecifikuje a vie dať do súvislosti poznatky z dejín literatúry anglicky hovoriacich krajín. Pozná základné postupy, analýzy a interpretácie umeleckých diel. Je schopný aplikovať jazykovedné a literárno-vedné poznatky pri pragmaticko-komunikačných aktivitách a vo vyučovaní. Vie kriticky analyzovať písomný aj hovorený prejav, formulovať vlastné stanoviská a postoje, kriticky ich revidovať a konštruktívne obhajovať. 

3. profesijné kompetencie:

Absolvent má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovnovzdelávacieho procesu vo vyučovaní anglického jazyka a literatúry. Taktiež sa vyznačuje tvorivým a pružným myslením a je schopný zapájať sa do práce v pedagogickom kolektíve. Dokáže profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a iné všeobecné a odborné obsahy v anglickom jazyku. Je pripravený na autonómny výkon svojej profesie a ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k učiteľskej profesii a cieľovej skupine. 

4. prenositeľné kompetencie:

Absolvent dokáže rozvíjať vlastnú jazykovú kultúru v anglickom jazyku a ďalej sa v ňom vzdelávať a organizovať svoje učenie. Je schopný pracovať s informáciami a nachádzať dejinno-kultúrne, odborné, hodnotovo-morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti anglického jazykového areálu. Dokáže identifikovať a riešiť problémy a udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v študovanej disciplíne a účinne pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji.


Uplatniteľnosť absolventa:

Po ukončení bakalárskeho vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania pedagogický asistent podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Absolvent bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry je pripravený na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom stupni vzdelávania. Indikované povolania: 

• pedagogický/á asistent/asistentka 

• pedagogický/á pracovník/čka pre mimoškolské záujmové činnosti detí

• pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť

• školský/á administratívno-metodický/á pracovník/čka (spravovanie školskej knižnice, vedenie školských časopisov)

• kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka,

• pracovník/čka školského úradu 

• pracovník/čka v školských inšpekčných centrách


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM v Trnave

Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka v roku 2020 (zahŕňal absolventov od roku 2005 do roku 2020) posudzovaná v týchto kategóriách:

- Spokojnosť so štúdiom na FF UCMv intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3% skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.

- Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2%v inom ako študovanom odbore.

- Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania -v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní, 53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6% nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní, na ktoré ich pripravovalo štúdium.

- Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov -v tejto kategórii je pozitívna, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.

Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných kompetencií umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií. Možno teda konštatovať uspokojivú uplatniteľnosť absolventov  kombinačných učiteľských študijných programov na trhu práce.

Bližšie informácie sú k dispozícii na nasledovnom odkaze: Hodnotenie štúdia študentmi

Súbory na stiahnutie:

Interný materiál FF UCM je prístupný len pre Akreditačnú agentúru. Prístup k informačným listom predmetov majú študenti FF UCM prostredníctvom akademického informačného systému.

Infolisty pre denné bakalárske štúdium

Infolisty pre externé bakalárske štúdium

Odporúčaný študijný plán pre denné bakalárske štúdium

Odporúčaný študijný plán pre externé bakalárske štúdium


Aktuality
ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE V ŠKÓTSKU 2022
Fulbright Slovak Student Program 2023-2024
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 279
Sociálne siete